Asus H270 Ultima Lp
Kup dowolną płytę ASUS serii STRIX na chipsecie Z270, H270 lub B250 i odbierz kod zniżkowy o wartości 100 zł na dowolną grę na ultima.pl.

Promocja jest ważna dla uczestników którzy w terminie 23.10.2017-05.11.2017, zakupią płytę główną ASUS objętą promocją.

PROMOCJA NIE ŁĄCZY SIĘ INNYMI AKCJAMI PROMOCYJNYMI

Jak odebrać nagrodę?
Zarejestruj produkt przesyłając Imię, Nazwisko, nr seryjny płyty oraz skan dowodu zakupu,wraz z pełnym adresem wysyłki, na adres mb_promo@asus.com najpóźniej w terminie 8 dniroboczych od zakończenia okresu promocji, tj. do 15 listopada 2017 r.
W tytule maila należywpisać "Graj z ASUS w co chcesz"

UWAGA! Bez tych danych zgłoszenie nie będzie ważne.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie promocji, który znajduje się na dole strony.Sprawdź dostępność produktów objętych promocją:
Asus STRIX Z270E GAMING DDR4 1151.
Asus STRIX Z270F GAMING USB3.1/M.2 DDR4 1151.
Asus STRIX Z270G GAMING DDR4 1151.
Asus STRIX Z270H GAMING USB3.1/M.2 DDR4 1151.
Asus STRIX Z270I GAMING DDR4 1151.

Asus ROG STRIX B250H GAMING 1151.
Asus STRIX B250F GAMING DDR4 1151.Regulamin promocji:

"Graj z ASUS w co chcesz"

I. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Promocja - określony przez Organizatora czas, w którym Organizator oferuje Uczestnikowi
Promocji nagrody za zakup określonych w niniejszym Regulaminie Płyty Głównych ASUS' a, na
zasadach określonych w punkcie II "Zasady Promocji".
2. Organizator - ASUS Polska z o.o., z siedzibą ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, NIP: 522-27-
79-363, w imieniu ASUS Global PTE LTD z siedzibą w Singapurze, 15 A Changi Business Park
Central 1, # 5 -01 Eightrium, Singapore 486035.
3. Partnerzy Handlowi Promocji - Partnerami handlowymi promocji są:
Wybrane sklepy stacjonarne jak i internetowe sprzedające Płyty Główne ASUS - produkty
nowe, nieużywane i pochodzące oficjalnej polskiej dystrybucji.
4. Uczestnik promocji - Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument w
rozumieniu przepisów art. 22? kodeksu cywilnego dokona zakupu nowego, nieużywanego
Produktu z rodziny płyt głównych ASUS opartych na serii/chipsecie:
- SRTIX Z270, STRIX H270, STRIX B250
5. Okres promocji - promocja zostanie przeprowadzona we współpracy z Partnerami
Handlowymi Promocji, w terminie 23 października do 5 listopad 2017 roku.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.
II. ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w promocji, uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a. W okresie promocji dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu, tj. jednej płyty głównej z
listy produktów zawartej w niniejszym regulaminie, ( punkt I- Definicje) dowód zakupu musi
zawierać datę z okresu promocji oraz model płyty Głównej biorącej udział w promocji). O
zachowaniu terminu zakupu, który uprawnia do udziału w promocji decyduje data wystawienia
dowodu zakupu (dokumentami potwierdzającymi zakup Produktu są wyłącznie faktury i
paragony).
b. Zarejestrować Produkt przesyłając Imię, Nazwisko, nr seryjny płyty oraz skan dowodu zakupu,
wraz z pełnym adresem wysyłki, na adres mb_promo@asus.com najpóźniej w terminie 8 dni
roboczych od zakończenia okresu promocji, tj. do 15 listopada 2017 r. W tytule maila należy
wpisać "Graj z ASUS w co chcesz"
Bez tych danych zgłoszenie nie będzie ważne.
c. Na dowodzie zakupu musi być wyszczególniony produkt ASUS o którym mowa w punkcie 4.
Faktury na zestaw komputerowy bez wyszczególnionego modelu produktu o którym mowa
w punkt 2, nie będą uznawane.
d. Uczestnik nie może być pracownikiem Organizatora bądź osobą pozostającą z Organizatorem
w stosunku prawnym.
2. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora. Organizator samodzielnie dokonuje
weryfikacji żądania Uczestnika w szczególności dowodu zakupu. Trwa to do 14 dni, w
uzasadnionych przypadkach Organizator może się skontaktować z uczestnikiem promocji.
3. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm).
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest
przeprowadzenie Promocji oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody
(opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych i handlowych
Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
III. NAGRODY
1. Nagrodą w Promocji będzie kod rabatowy o wartości 100PLN brutto do wykorzystania na
zakup dowolnej gry PC w sklepie ultima.pl
2. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody będą wysyłane do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
4. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami ASUS' a trwającymi w tym samym
okresie.
5. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego
rodzaju.
IV. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje Uczestników promocji są przyjmowane w terminie do 14 dni od
zakończenia okresu promocji.
2. Reklamacje powinny zawierać uzasadnienie i zostać dostarczone Organizatorowi osobiście lub
listem poleconym na adres do korespondencji (Asus Polska z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677
Warszawa), z dopiskiem - "Graj z ASUS w co chcesz" Decydująca jest data wpływu
reklamacji. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie wskazanego w punkcie 1
powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym.
4. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, w tym
dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym.
V. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po stosownym
powiadomieniu oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z przepisami prawa i w sposób, który nie
naruszy praw nabytych uczestników promocji.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo
sądy powszechne.
20.10.2017 r. Organizator