Jako dystrybutor zasilaczy Seasonic na Polskę z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu promocji "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja". Zasilacze Seasonic kupione przez sklep proline.pl w okresie od 5 września 2014 do 5 października 2014 roku objęte są transportem gratis za pomocą kuriera GLS. Szczegóły promocji w regulaminie! Zapraszamy!

Firma Seasonic a dokładniej pisząc "Sea Sonic Electronics Co., Ltd." jest firmą założoną w 1975 roku z siedzibą w Taipei na Tajwanie. Jest producentem i sprzedawcą zasilaczy, koncentrującym się do niedawna na dostarczaniu swoich produktów dla innych firm. Po raz pierwszy wykonany przez nich zasilacz w 1980 był przeznaczony dla Apple II oraz IBM PC, i do dzisiaj charakteryzują się wysoka sprawnością. Od kilku lat poza produkowaniem zasilaczy dla takich firm jak Antec, Corsair, be quiet!, XFX. Firma Seasonic ta od lat wyznacza nowe standardy w dziedzinie stabilności napięć, niskiego poziomu hałasu, niezawodności oraz sprawności energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się w ofertą zasilaczy Seasonic w ProLine, tym bardziej że od 5 września do 5 października 2014 roku zasilacze Seasonic wysyłamy kurierem GLS GRATIS!

Igrzyska Seasonic czas zacząć! Pierwsza konkurencja - Transport gratis!Igrzyska Seasonic czas zacząć! Pierwsza konkurencja - Transport gratis!
Igrzyska Seasonic czas zacząć! Pierwsza konkurencja - Transport gratis!
Igrzyska Seasonic czas zacząć! Pierwsza konkurencja - Transport gratis!
Igrzyska Seasonic czas zacząć! Pierwsza konkurencja - Transport gratis!

Zobacz produkty biorące udział w promocji:

Regulamin promocji "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja!"
§ 1 - Organizator promocji
 1. Organizatorem promocji "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja!" jest Firma Proline, z siedzibą w Mirkowie przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Wrocławia - wydział spraw obywatelskich, dział rejestracji działalności gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia pod numerem 85686., nip: 895-101-17-86.
§ 2 - Definicje
 1. Firma - Firma Proline, z siedzibą przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
 2. Promocja "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja! - Realizacja zakupów bez kosztów wysyłki według kryteriów podanych w niniejszym regulaminie.
 3. Zamówienie - jest to zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez system telezakupowy (sprzedaż na odległość) oraz dokonany w punktach wymienionych w §4 pkt.
 4. Administrator danych osobowych - firma Proline, z siedzibą przy ul. Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
§3 - Podstawy prowadzenia promocji "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja" przez Firmę
 1. Promocja prowadzona jest przez Firmę na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej - www.proline.pl, oraz do wglądu w siedzibie Firmy.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w czasie trwania promocji, z zastrzeżeniem podania do wiadomości we wskazanych powyżej miejscach nowego regulaminu, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w życie. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania danej wersji regulaminu, będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
§4 - Czas trwania promocji, sposób składania zamówień
 1. Promocja trwa od 05 września 2014 do 05 października 2014 roku.
 2. Sposób składania zamówień: udział w konkursie mogą brać wszyscy klienci firmy, którzy złożą zamówienia w czasie trwania konkursu za pośrednictwem strony internetowej Firmy dostępnej pod adresem www.proline.pl, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
§5 - Uczestnicy promocji
 1. Uczestnikami promocji, mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych o ile mają zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
§6 - Zasady promocji
 1. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie wskazanym w §4 pkt. 1., na zakup towarów Firmy za pośrednictwem strony internetowej Firmy www.proline.pl.
 2. Produktami objętymi promocją "Igrzyska Seasonic - Pierwsza konkurencja" są zasilacze komputerowe marki Seasonic z linii G-Series, S12G-Series, X-Series oraz Platinum Series.
 3. W przypadku spełnienia wymagań wymienionych w §6 pkt. 1 oraz §6 pkt. 2 koszty przesyłki zamówienia pokrywa organizator promocji.
 4. Zwolnione z opłaty za transport zamówienia są wysyłane wyłącznie za pośrednictwem kuriera GLS albo do Paczkomatów InPost.
§7 - Reklamacje
 1. Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji lub w każdym okresie jego obowiązywania.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji i musi zostać przesłana do działu reklamacji firmy pocztą zwykłą na adres Proline, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@proline.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora promocji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym lub poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Decyzja organizatora promocji podjęta w procesie reklamacyjnym jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień uczestnika konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§8 - Postanowienia końcowe
 1. Udział klienta w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Firma Proline.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Zobacz produkty biorące udział w promocji: