Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela ProLine na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i sticker'em umieszczonym na sprzęcie. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis ProLine

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Fakuta VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Serwis ProLine, dane kontaktowe na stronie Kontakt - Adresy.
 2. Sprzęt, który objęty jest gwarancją producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez końcowego użytkownika.
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
 5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 6. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu ProLine osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 7. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:
  • Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym.
  • Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu ProLine (dane teleadresowe jak wyżej), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych na serwis.
  • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej).
  • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny i plomby. uszkodzone plomby oraz nieczytelny numer seryjny lub brak stickera dyskwalifikuje sprzęt jako nadający się do reklamacji, jeśli sticker jest tylko na opakowaniu, prosimy zachować opakowanie na czas gwarancji.
  • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.
  • Klient otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.
 8. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
 9. W szczególnych przypadkach producent stosuje wydłużony okres gwarancji który jest realizowany w serwisie producenta po upłynięciu 24 miesięcy gwarancji realizowanej przez serwis Proline.
 10. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na stickerze wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 11. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.
 12. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu ProLine sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, serwis ProLine nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 10, oraz z możliwości realizacji reklamacji.
 13. ProLine nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych.
 14. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu ProLine w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
  • sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który wraz ze stickerem jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
 15. Każdy reklamowany sprzęt serwis ProLine sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny ProLine może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.
 16. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu ProLine potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 17. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 11, serwis ProLine może naliczyć opłatę za magazynowanie sprzętu nieodebranego.
 18. Wadliwy sprzęt lub części, których reklamacje zostały zakończone stają się własnością ProLine.
 19. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.
 20. Produkty Gigabyte. Celem poprawy jakości obsługi Klienta serwis Gigabyte wprowadził obowiązek dołączania druku reklamacyjnego, proszę dołączanie dokumentu do każdej reklamacji produktu. Wszystkie płyty prosimy oddawać:
  • w pudełkach,
  • z najnowszą wersją biosu,
 21. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z pieczątkami ProLine, lub firmową taśmą z logo ProLine. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
  • po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
  • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,
  • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do ProLine na numer 713290095.
 22. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 23. W przypadku braku możliwości wymiany sprzętu na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie,
 24. Płyty główne pod socket 1155, 1156, 2011 muszą zawierać zaślepkę ochronną.
 25. TOWAR ODSYŁANY DO SERWISU MUSI BYĆ CZYSTY - SERWIS MOŻE ODMÓWIĆ NAPRAWY BRUDNYCH PRODUKTÓW! Jeżeli kupiłeś słuchawki i jedna słuchawka gra ciszej to upewnij się, że nie masz zabrudzonych filtrów.

Postanowienia końcowe

 • Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • ProLine nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 • ProLine nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.
 • Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.
 • ProLine zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.