Dzien Mamy Konkurs Landing Page


Dziś dzień mamy! Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia, a dla pociech mamy konkurs w którym do wygrania jest
klawiatura mechaniczna Natec Genesis RX75!

Każdy z nas pamięta te chwile w dzieciństwie, kiedy graliśmy w ulubioną grę a mama krzyczała zza ściany, że "czas do łóżka".
Każdy z nas posiadał również różne "sposoby" na przekonanie mamy do przedłużenia gry. No właśnie... I tu zadanie dla Ciebie!
Powróć na chwilę wspomnieniami do tych dni i zdradź nam jaki był "Twój sposób" na przekonanie mamy, żeby pograć choć chwilkę dłużej? ;)
Najbardziej kreatywny (niekoniecznie skuteczny ;)) sposób zostanie nagrodzony klawiaturą mechaniczną Natec Genesis RX75!

Co musisz zrobić?
1. Polub nasz Fanpage.
2. W komentarzu pod postem konkursowym na naszym Fanpage'u na Facebook'u umieść odpowiedź na pytanie: "Jaki był Twój sposób na przekonanie mamy, żeby pograć dłużej niż było to ustalone?"


Do wygrania Klawiatura mechaniczna Natec Genesis RX75

Konkurs trwa od 26.05.2017 od godz.12:00 do 02.06.2017 do godz.23:59.

Dokładny regulamin konkursu znajduje się poniżej. Powodzenia!
Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Sposób na mamę" (dalej "Konkurs") jest ProLine Sebastian Ponikowski, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków k/Wrocławia, Wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia pod Nr: 85686. posiadająca NIP:895-101-17-86 (dalej "Organizator").
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także wyłonienia zwycięzców oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Konkurs trwa od dnia 26.05.2017 roku do dnia 02.06.2017. Uczestnik może wziąć udział w konkursie w okresie od dnia 26.05.2017 roku od godziny 12.00 , do dnia 02.06.2017 do godziny 23.59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
4. W czasie trwania Konkursu Organizator na portalu społecznościowym facebook, zgodnie z regulaminem działania tego portalu, na stronie https://www.facebook.com/policies/, opublikuje 1 post informujący o konkursie oraz 1 post finałowy informujący o wynikach konkursu.

§2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane "Uczestnikami"):

a) mające pełną zdolność do czynności prawnych
lub
b) mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działające za zgodą i wiedzą przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych;
c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na polubieniu fanpage ProLine.pl na portalu społecznościowym Facebook, polubieniu fanpage noblechairs oraz fanpage Blackwhite na portalu społecznościowym Facebook, dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook wykonanego przez siebie zdjęcia pokazującego, dlaczego osoba biorąca udział w konkursie potrzebuje nowego fotela oraz umieści na nim kartkę z imieniem właściciela przedmiotu.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Ramy czasowe Zgłoszeń konkursowych będą konkretnie określone w treści postu konkursowego, które będzie opublikowany na profilu Facebook marki ProLine. Komentarze ze zdjęciami, które zostaną przesłane po czasie wskazanym w poście nie będą brane pod uwagę.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Czasem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w trakcie jego trwania.
3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Organizator, który będzie oceniał kreatywność przesłanych prac. Kryterium wyboru najlepszej pracy będzie stanowiło także ujęcie tematu, błyskotliwość twórcy. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika. O zwycięstwie nie decyduje przypadek lub los.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na komentarz udzielony pod postem konkursowym zawierającym opis zadania konkursowego.
6. Organizator wyłoni laureata Nagrody po zakończeniu Konkursu w trakcie obrad, które odbędą się w dniu 05.06.2017. W trakcie tychże obrad Organizator wybierze również jednego uczestnika, który otrzyma nagrodę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w przypadku gdy zwycięzca nie odbierze nagrody, lub nie będzie uprawniony do odbioru nagrody.
7. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odpowiedzi na komentarz konkursowy o wygranej Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres konkurs@proline.pl następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) adres, na który ma zostać dostarczona nagroda wraz z numerem telefonu.
c) podpisane oświadczenie, że Uczestnik posiada wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej, które przenosi na rzecz Organizatora w zakresie o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa) lub Kuriera w czasie do dwóch tygodni od zakończenia Konkursu. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

§4 Nagrody

1. W konkursie przewidziano:
Uczestnik, który przesłał najlepszą, zdaniem Organizatora prace, otrzyma 1 (słownie: jedną) klawiaturę Natec Genesis RX75 warty 259 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł) brutto.
2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator przekaże nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz nadesłał kolejną najlepszą pracę pod względem kreatywności.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, nie będą wydawane Zwycięzcom
i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie na adres ProLine Sebastian Ponikowski, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi, informując Uczestnika o jej wyniku w formie listownej, na podany adres korespondencyjny.

§6 Jury

1. Organizator powoła wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu.
2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu wydania nagród.
Po wydaniu nagród dane zostaną niezwłocznie usunięte.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Uczestnik przesyłając zadanie Konkursowe oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do stworzonego i przesłanego na Konkurs zdjęcia.
4. Przesyłając Zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie pracy, o której mowa w §2 ust 1c, na następujących zasadach:
a. pole eksploatacji: publikacja na Fanpage'u i stronie internetowej proline.pl
b. okres: bezterminowo,
c. terytorium: bez ograniczeń.Klawiatura Natec Genesis RX75 - mechaniczna dla graczy, NKG-0708.