DOBRA ZMIANA! Kup komputer ZenPC Gaming Pro a w zestawie otrzymasz monitor gamingowy Asus za o wartości 709 zł za 1 zł!
Skorzystaj zanim skończy się budżet! Ciesz się profesjonalnym gamingiem.Asus Zenpc Gaming Pro Promocja Monitor
Asus Zenpc Gaming Pro Promocja Monitor
Asus Zenpc Gaming Pro Promocja Monitor

Regulamin promocji "Asus DOBRA ZMIANA!"
§ 1 - Organizator promocji
Organizatorem promocji "Asus DOBRA ZMIANA!" jest Firma Proline, z siedzibą w Mirkowie przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Wrocławia - wydział spraw obywatelskich, dział rejestracji działalności gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia pod numerem 85686., nip: 895-101-17-86.
§ 2 - Definicje
Firma - Firma Proline, z siedzibą przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
Zamówienie - jest to zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez system telezakupowy (sprzedaż na odległość).
Administrator danych osobowych - firma Proline, z siedzibą przy ul. Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
§3 - Podstawy prowadzenia promocji "Asus DOBRA ZMIANA" przez Firmę
Promocja prowadzona jest przez Firmę na podstawie niniejszego regulaminu.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej - www.proline.pl, oraz do wglądu w siedzibie Firmy.
Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w czasie trwania promocji, z zastrzeżeniem podania do wiadomości we wskazanych powyżej miejscach nowego regulaminu, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w życie. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania danej wersji regulaminu, będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
§4 - Czas trwania promocji, sposób składania zamówień
Promocja trwa od 21 listopada do 31 grudnia 2016 roku lub do wyczerpania zapasów (w promocji przewidzianych jest 10 zestawów).
Sposób składania zamówień: udział w konkursie mogą brać wszyscy klienci firmy, którzy złożą zamówienia w czasie trwania konkursu za pośrednictwem strony internetowej Firmy dostępnej pod adresem www.proline.pl, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
§5 - Uczestnicy promocji
Uczestnikami promocji, mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych o ile mają zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
§6 - Zasady promocji
Warunkiem udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie wskazanym w §4 pkt. 1., na zakup zestawu (kod zestawu: ZENPC_GAMING_2 ), który obejmuje komputer ZENPC GAMING PRO oraz monitor ASUS 24VX248H LED (w zestawie cena monitora zostaje zmniejszona do 1 zł) strony internetowej Firmy www.proline.pl.
§7 - Reklamacje
Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji lub w każdym okresie jego obowiązywania.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji i musi zostać przesłana do działu reklamacji firmy pocztą zwykłą na adres Proline, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@proline.pl.
Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora promocji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym lub poprzez pocztę elektroniczną.
Decyzja organizatora promocji podjęta w procesie reklamacyjnym jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień uczestnika konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§8 - Postanowienia końcowe
Udział klienta w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133, poz. 883).
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Firma Proline.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.