Zapraszamy do udziału w ekscytującej promocji firmy Silverstone! Nakręć na Youtube film z produktem marki SilverStone zakupiony w sklepie ProLine w 2015 roku i prześlij nam skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Nagrodzimy trzy najciekawsze prace wybrane przez nasze Jury. Do wygrania jest najnowsza obudowa Silverston Raven Z RVZ02B Black, zasilacz Silverstone SX500-LG SFX-L 80Plus Gold 500W z odpinanymi kablami, oraz nisko-profilowe chłodzenie procesora Silverstone Argon AR06. Szczegóły promocji w regulaminie!

Nakrec Sie Z Silverstone Lp


Regulamin promocji "Nakręć się z SilverStone"


§ 1 - Organizator promocji
 1. Organizatorem promocji "Nakręć się z SilverStone" jest Firma Proline, z siedzibą w Mirkowie przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Wrocławia - wydział spraw obywatelskich, dział rejestracji działalności gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia pod numerem 85686., nip: 895-101-17-86.
§ 2 - Definicje
 1. Firma - Firma Proline, z siedzibą przy ulicy Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
 2. Promocja "Nakręć się z SilverStone - Konkurs polegający na wybraniu przez Jury ProLine najciekawszych prac w opisany w dalszej części regulaminu sposób.
 3. Zamówienie - jest to zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez system telezakupowy (sprzedaż na odległość) oraz dokonany w punktach wymienionych w §4 pkt.
 4. Administrator danych osobowych - firma Proline, z siedzibą przy ul. Brzozowej 5, 55-095 Mirków.
§3 - Podstawy prowadzenia promocji "Nakręć się z SilverStone" przez Firmę
 1. Promocja prowadzona jest przez Firmę na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej - www.proline.pl, oraz do wglądu w siedzibie Firmy.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w czasie trwania promocji, z zastrzeżeniem podania do wiadomości we wskazanych powyżej miejscach nowego regulaminu, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w życie. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania danej wersji regulaminu, będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
§4 - Czas trwania promocji
 1. Promocja trwa od 1 do 23 grudnia 2015 roku.
 2. Sposób składania zamówień: udział w konkursie mogą brać wszyscy klienci firmy, którzy złożą zamówienia w czasie trwania konkursu za pośrednictwem strony internetowej Firmy dostępnej pod adresem www.proline.pl, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
§5 - Uczestnicy promocji
 1. Uczestnikami promocji, mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych o ile mają zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
§6 - Zasady promocji
 1. Produktami objętymi promocją "Nakręć się z SilverStone" są produkty marki SilverStone.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie dowodu zakupu produktu marki SilverStone dokonanego w firmie ProLine w 2015 roku i umieszczenie na portalu YouTube filmu prezentującego zakupiony produkt.
 3. Opis filmu na YouTube musi zawierać prawidłowy link (odnośnik) do opisu filmowanego produktu na stronie proline.pl
 4. Jury firmy ProLine wybierze najciekawsze trzy filmy 28 grudnia 2015 rok i poinformuje ich zwycięzców za pomocą poczty email. Za pierwsze miejsce zwycięzca otrzyma Obudowę Silverstone Raven Z RVZ02B Black, za drugie miejsce zwycięzca otrzyma zasilacz komputerowy Silverstone SX500-LG. Trzecie miejsce zostanie nagrodzone schładzaczem procesora Silverstone Argon AR06. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Minimalna długość prezentowanego filmu musi wynosić dwie minuty, jednak dłuższe filmy będą lepiej oceniane.
 6. Filmy nie mogą stawiać w negatywnym świetle firmy ProLine ani marki Silverstone
 7. Film musi być publicznie dostępny na portalu YouTube.
 8. Link do filmu na portalu YouTube oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu należy przesłać na adres mc@proline.pl
 9. Skan dowodu zakupu należy przesłać w formacie jpg lub pdf. Maksymalna wielkość pliku zawierającego dowód zakupu to 2 MB.
§7 - Reklamacje
 1. Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji lub w każdym okresie jego obowiązywania.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji i musi zostać przesłana do działu reklamacji firmy pocztą zwykłą na adres Proline, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@proline.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora promocji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym lub poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Decyzja organizatora promocji podjęta w procesie reklamacyjnym jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień uczestnika konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§8 - Postanowienia końcowe
 1. Udział klienta w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Firma Proline.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.