Dostępność produktów

Przy każdej modyfikacji/dodaniu dokumentu handlowego sprawdzane są jego pozycje. Jeżeli pozycja(towar) ma włączoną cechę "Allegro" (automatycznie ustalane na podstawie dokumentów ALL) to pobierany jest jej stan (liczony ze wszystkich magazynów do jakich ma uprawnienia aktualny operator). Jeśli produkt ma stan mniejszy lub równy zeru oraz posiada produkt bazowy to sprawdzany stan będzie stanem produktu bazowego.
Jeśli stan zmienił się z większego od zera na mniejszy lub równy zeru, to wysyłany jest email:
"Brak dostępności produktu wystawionego na aukcji Allegro (...)"
Jeśli stan zmienił się z mniejszego lub równego zeru na większy od zera, to wysyłany jest email:
"Ponowna dostępność produktu wystawionego na aukcji Allegro (...)"

Ceny produktów

Przy każdej modyfikacji/dodaniu towaru, z ustawioną cechą "Allegro" sprawdzana jest jego cena. Jeśli cena się zmieniła, generowany jest email:
"Zmieniono cenę produktu wystawionego na aukcji Allegro - (...)"

Dodatkowo przeliczana jest dopuszczalna cena minimalna oraz maksymalna dla danego produktu. Ceną bazową jest cena detaliczna, lub cena online(jeśli jest ustalona i większa od zera). Cena minimalna to 102% ceny bazowej, natomiast cena maksymalna to 110% ceny bazowej. Wyliczenia wraz z informacją o aktualnych cenach są wysyłane w emailach:
"[Allegro Info] Cena produktu wystawionego na Allegro za niska - (...)" - w przypadku ceny poniżej ceny minimalnej
"[Allegro Info] Cena produktu wystawionego na Allegro za wysoka - (...)" - w przypadku ceny powyżej ceny maksymalnej
Jesli nowa cena mieści się między ceną minimalną, a maksymalną - dodatkowy email nie jest wysyłany.