Vga Cerberus Lp

Produkty biorące udział w promocji:
ASUS GeForce GTX 1080 STRIX GAMING AURA 8GB GDDR5X.
ASUS GeForce GTX 1070 STRIX GAMING 8GB GDDR5 STRIX-GTX1070-8G-GAMING.
ASUS GeForce GTX 1080 TURBO 8GB GDDR5X.
ASUS GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 DUAL-GTX1070-O8G.
ASUS GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 TURBO-GTX1070-8G.

Regulamin promocji:
"Słuchawki CERBERUS ZA GTX10XX"

I. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Promocja - określony przez Organizatora czas, w którym Organizator oferuje Uczestnikowi Promocji nagrody za zakup określonych w niniejszym Regulaminie Kart Graficznych ASUS'a, na zasadach określonych w punkcie II "Zasady Promocji".
2. Organizator - ASUS Polska z o.o., z siedzibą ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, NIP: 522-27-79-363, w imieniu ASUS Global PTE LTD z siedzibą w Singapurze, 15 A Changi Business Park Central 1, # 5 -01 Eightrium, Singapore 486035.
3. Partnerzy Handlowi Promocji - Partnerami handlowymi promocji są:
Wszystkie sklepy zarówno stacjonarne jak i internetowe sprzedające Karty Graficzne ASUS - produkty nowe, nieużywane i pochodzące oficjalnej polskiej dystrybucji.
4. Uczestnik promocji - Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument w rozumieniu przepisów art. 22? kodeksu cywilnego dokona zakupu nowego, nieużywanego Produktu z rodziny VGA ASUS'a:
Z Modeli
STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
STRIX-GTX1070-8G-GAMING
TURBO-GTX1080-8G
DUAL-GTX1070-O8G
DUAL-GTX1070-8G
TURBO-GTX1070-8G


5. Okres promocji - promocja zostanie przeprowadzona we współpracy z Partnerami Handlowymi Promocji, w terminie 19 Stycznia do 5go Lutego 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Organizator przeznacza do promocji 50 nagród. O uzyskaniu prawa do nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.

II. ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w promocji, uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a. W okresie promocji dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu, tj. jednej karty graficznej z w/w modelu zawartych w ponkcie "I.4" (dowód zakupu musi zawierać datę z okresu promocji oraz model karty Graficznej biorącej udział w promocji). O zachowaniu terminu zakupu, który uprawnia do udziału w promocji decyduje data wystawienia dowodu zakupu (dokumentami potwierdzającymi zakup Produktu są wyłącznie faktury i paragony).
b. Zarejestrować Produkt przesyłając Imię, Nazwisko, nr seryjny karty oraz skan dowodu zakupu, wraz z pełnym adresem wysyłki, na adres VGA@ASUS-POLSKA.pl najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu promocji, tj. do 14 Lutego 2017r. W tytule maila należy wpisać "Cerberus Limitowana edycja "
Bez tych danych zgłoszenie nie będzie ważne.
c. Na dowodzie zakupu musi być wyszczególniony produkt ASUS o którym mowa w punkcie 4. Faktury na zestaw komputerowy bez wyszczególnionego modelu produktu o którym mowa w punkt 2, nie będą uznawane.
d. Uczestnik nie może być pracownikiem Organizatora bądź osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku prawnym.
2. Organizator przeznacza do promocji 50 Nagród. O uzyskaniu prawa do Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora. Organizator samodzielnie dokonuje weryfikacji żądania Uczestnika w szczególności dowodu zakupu. Trwa to do 14 dni, w uzasadnionych przypadkach Organizator może się skontaktować z uczestnikiem promocji.
4. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Promocji oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody (opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych i handlowych Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Promocji będą słuchawki Cerberus z limitowanej edycji.
2. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Ilość nagród jest ograniczona i wynosi 50 sztuk. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę nagród, o prawie do nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonywaniu zgłoszenia.
4. Nagrody będą wysyłane po 14 dniach roboczych od zakończenia promocji.
5. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami ASUS'a trwającymi w tym samym okresie.
6. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
7. Nagroda nie jest objęta gwarancją producenta.


IV. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje Uczestników promocji są przyjmowane w terminie do 14 dni od zakończenia okresu promocji.
2. Reklamacje powinny zawierać uzasadnienie i zostać dostarczone Organizatorowi osobiście lub listem poleconym na adres do korespondencji (Asus Polska z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa), z dopiskiem - "Słuchawki Cerberus za GTX10XX" Decydująca jest data wpływu reklamacji. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie wskazanego w punkcie 1 powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym.
4. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, w tym dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym.


V. DOSTĘPNOŚC REGULAMINU
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po stosownym powiadomieniu oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z przepisami prawa i w sposób, który nie naruszy praw nabytych uczestników promocji.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne.