Regulamin promocji: "100 na gry od ASUS"Link do produktu objętego promocją: http://proline.pl/?p=STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5

I. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Promocja - określony przez Organizatora czas, w którym Organizator oferuje Uczestnikowi
Promocji nagrody za zakupy Kart Graficznych ASUS'a, na zasadach określonych w punkcie II
"Zasady Promocji".
2. Organizator - Asus Polska z o.o., z siedzibą ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, NIP: 522-
27-79-363, w imieniu ASUS Global PTE LTD z siedzibą w Singapurze, 15 A Changi Business
Park Central 1, # 5 -01 Eightrium, Singapore 486035.
3. Partnerzy Handlowi Promocji - Partnerami handlowymi promocji są:
Wszystkie sklepy sprzedające Karty Graficzne ASUS - produkty nowe,
nieużywane i pochodzące z Polskiej dystrybucji.
4. Uczestnik promocji - Wszyscy klienci którzy jako użytkownicy końcowi dokonają zakupu
nowych, nieużywanych produktów z rodziny VGA ASUS'a:
Z Chipsetu GTX970
5. Okres promocji - promocja zostanie przeprowadzona we współpracy z Partnerami
Handlowymi Promocji, w terminie 8-27 lutego 2016 roku lub do wyczerpania zapasów, liczba
kodów rabatowych jest ograniczona.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.

II. ZASADY PROMOCJI

1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien w okresie trwania konkursu pełnić łącznie
następujące warunki:

a. W okresie trwania promocji dokonać zakupu min jednej karty
graficznej wymienionej w punkcie 1, (dowodem zakupu jest paragon
albo faktura która musi zawierać datę z okresu promocji).
b. Zarejestrować produkt zgodnie z instrukcją (podając Imię, Nazwisko,
nr seryjny karty oraz skan dowodu zakupu paragonu na adres
VGA@ASUS-POLSKA.pl.) najpóźniej w terminie 7 dni od
zakończenia okresu promocji. O zachowaniu terminu zakupu, który
uprawnia do udziału w promocji decyduje data wystawienia dowodu
zakupu, w tytule maila należy wpisać "100 zł na gry od ASUS"
c. Uczestnikiem promocji może być tylko użytkownik końcowy.

2. Nagroda którą będzie Kod rabatowy do sklepu Ultima.pl o wartości 100 zł ważny przez 30 dni
3. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Nagrody będą wysyłane do 14 dni roboczych od zakończenia promocji.
5. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami ASUS'a trwającymi w tym samym
okresie.
6. Po zgłoszeniu każda karta graficzna będzie weryfikowana. Trwa to od tygodnia do 3 w
szczególnych przypadkach, po tym okresie skontaktujemy się z uczestnikiem promocji.
7. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm).
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest
przeprowadzenie Promocji oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody
(opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych i handlowych
Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

III. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje Uczestników promocji są przyjmowane w terminie do 14 dni od
zakończenia okresu promocji.
2. Reklamacje powinny zawierać uzasadnienie i zostać dostarczone Organizatorowi osobiście lub
listem poleconym na adres do korespondencji (Asus Polska z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677
Warszawa), z dopiskiem - "konkurs ASUS". Decydująca jest data wpływu reklamacji.
Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie wskazanego w punkcie 1 powyżej
terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym.

IV. DOSTĘPNOŚC REGULAMINU

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej promocji
znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: http://asus-polska.pl/100_na_gry_od_ASUS.pdf
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po stosownym
powiadomieniu oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z przepisami prawa i w sposób, który nie
naruszy praw nabytych uczestników promocji.
2. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo
sądy powszechne.
08.02.2016 r. Organizator: