Lato jest w Polsce takie jakie jest. Dlatego aby rozgrzać atmosferę dorzucamy w ProLine do pieca! Czas na naprawdę GORĄCĄ PROMOCJĘ! Zamów od 27 czerwca do 10 lipca 2014 roku obudowę marki CORSAIR na stronie ProLine.pl a będziesz mieć transport GRATIS! Zapraszamy!

Firmę Corsair założono w Dolinie Krzemowej w 1994 roku koncentrując się pierwotnie na produkcji pamięci RAM o wysokiej stabilności i wydajności, ale tak aby ich cena była na średnim poziomie rynkowym. Można powiedzieć, że do dzisiaj jest to ich misja firmowa. Wytwarzanie ciekawych, innowacyjnych produktów o wysokiej jakości wykończenia i mogących służyć klientowi przez wiele wiele lat, a przy tym aby ich cena nie była większa niż średnia rynkowa dla danego produktu.

W ten sposób Corsair zaczął powoli wchodzić najpierw do świata pamięci przenośnych typu pendrive, później do obudów i zasilaczy do komputerów stacjonarnych, a następnie do akcesoriów gamingowych. Z małej firmy powstał duży gigant, który jednak trzyma się bardzo dobrze, bo łączy ludzi z pasją do wypuszczanych produktów. Dzisiaj w firmie Corsair pracuje ponad 800 osób, a ich produkty zdobywają niesamowicie dużą ilość rekomendacji w różnych gazetach i serwisach internetowych zajmujących się tematyką sprzętu komputerowego.

Na rynku obudów komputerowych Corsair buduje coraz bardziej ugruntowaną pozycję i może poszczycić doskonałymi rozwiązaniami technologicznymi. Zapraszamy do zapoznania się w ofertą obudów Corsair w ProLine, tym bardziej że od 27 czerwca do 10 lipca 2014 roku trwa gorąca promocja z transportem GRATIS!

Dorzucamy do pieca! Mega gorąca promocja na obudowy CORSAIR! Transport GRATIS!

Regulamin promocji "Dorzucamy do pieca!"
§ 1 - ORGANIZATOR PROMOCJI
ORGANIZATOREM PROMOCJI "DORZUCAMY DO PIECA!" JEST FIRMA PROLINE, Z SIEDZIBĄ W MIRKOWIE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW, WPISANA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, DZIAŁ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, URZĘDU MIASTA WROCŁAWIA POD NUMEREM 85686., NIP: 895-101-17-86.

§ 2 - DEFINICJE
1. FIRMA - FIRMA PROLINE, Z SIEDZIBĄ W MIRKOWIE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW.
2. PROMOCJA - "DORZUCAMY DO PIECA! - REALIZACJA ZAKUPÓW BEZ KOSZTÓW WYSYŁKI WG KRYTERIÓW PODANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
4. ZAMÓWIENIE- JEST TO ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE W OKRESIE TRWANIA PROMOCJI POPRZEZ SYSTEM TELEZAKUPOWY (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ORAZ DOKONANY W PUNKTACH WYMIENIONYCH W §4 PKT.2.
5. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - FIRMA PROLINE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW.

§3 - PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI "WYSYŁKA GRATIS" PRZEZ FIRMĘ
1. PROMOCJA PROWADZONA JEST PRZEZ FIRMĘ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU.
2. REGULAMIN PROMOCJI DOSTĘPNY JEST: A. NA STRONIE INTERNETOWEJ - WWW.PROLINE.PL, B. DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FIRMY
3. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY PRZEZ FIRMĘ W CZASIE TRWANIA PROMOCJI, Z ZASTRZEŻENIEM PODANIA DO WIADOMOŚCI WE WSKAZANYCH POWYŻEJ MIEJSCACH NOWEGO REGULAMINU, Z CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN W ŻYCIE. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W CZASIE OBOWIĄZYWANIA DANEJ WERSJI REGULAMINU, BĘDĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z TREŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCĄ NA DZIEŃ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

§4 - CZAS TRWANIA PROMOCJI, SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. PROMOCJA TRWA OD 27 CZERWCA 2014 DO 10 LIPCA 2014 ROKU.
2. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ: UDZIAŁ W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ WSZYSCY KLIENCI FIRMY, KTÓRZY ZŁOŻĄ ZAMÓWIENIA W CZASIE TRWANIA KONKURSU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ FIRMY WWW.PROLINE.PL, NA ZASADACH OPISANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

§5 - UCZESTNICY PROMOCJI
1. UCZESTNIKAMI PROMOCJI, MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POSIADAJĄCE PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH O ILE MAJĄ ZDOLNOŚĆ NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.

§6 - ZASADY PROMOCJI
1. WARUNKIEM UDZIAŁU W PROMOCJI JEST ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W CZASIE WSKAZANYM W §4 PKT. 1., NA ZAKUP TOWARÓW FIRMY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ FIRMY WWW.PROLINE.PL.
2. W PRZYPADKU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMIENIONYCH W §6 PKT. 1 KOSZTY PRZESYŁKI ZAMÓWIENIA POKRYWA ORGANIZATOR PROMOCJI.
3. ZWOLNIONE Z OPŁATY ZA TRANSPORT ZAMÓWIENIA SĄ WYSYŁANE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM KURIERA GLS.

§7 - REKLAMACJE
1. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZESTNIK PROMOCJI MOŻE SKŁADAĆ NA PIŚMIE LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W TERMINIE DO 30 DNI OD DATY ZAKOŃCZENIA PROMOCJI LUB W KAŻDYM OKRESIE JEGO OBOWIĄZYWANIA.
2. REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ IMIĘ, NAZWISKO KLIENTA, JEGO ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ OPIS PODSTAW REKLAMACJI I MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANA DO DZIAŁU REKLAMACJI FIRMY POCZTĄ ZWYKŁĄ NA ADRES PROLINE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES E-MAIL: POMOC@PROLINE.PL.
3. REKLAMACJE ROZPATRYWANE BĘDĄ PRZEZ ORGANIZATORA PROMOCJI W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ICH OTRZYMANIA.
4. O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO UCZESTNIK PROMOCJI ZOSTANIE POWIADOMIONY LISTEM POLECONYM LUB POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ.
5. DECYZJA ORGANIZATORA PROMOCJI PODJĘTA W PROCESIE REKLAMACYJNYM JEST DECYZJĄ OSTATECZNĄ. NIE WYŁĄCZA TO UPRAWNIEŃ UCZESTNIKA KONKURSU DO DOCHODZENIA SWOICH ROSZCZEŃ NA POSTAWIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

§8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. UDZIAŁ KLIENTA W PROMOCJI OZNACZA JEGO AKCEPTACJĘ ZASAD PROMOCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
2. ORGANIZATOR ZAPEWNIA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI I OŚWIADCZA, ŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZGODNE Z USTAWĄ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. NR 133, POZ. 883).
3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROMOCJI JEST FIRMA PROLINE.
4. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO DO ŻĄDANIA ICH POPRAWIANIA, UZUPEŁNIANIA, LUB USUNIĘCIA ZGODNIE Z ART. 32-35 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
5. WSZELKIE SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE W OPARCIU POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.