Promocja Enermax - Płacisz tylko za jakość! Dostawa gratis przy zakupie produktu Enermax za co najmniej 199 PLN

Zobacz produkty Enermax i LEPA biorące udział w promocji PŁACISZ TYLKO ZA JAKOŚĆ

Regulamin promocji "PŁACISZ TYLKO ZA JAKOŚĆ"

§ 1 - ORGANIZATOR PROMOCJI
ORGANIZATOREM PROMOCJI "PŁACISZ TYLKO ZA JAKOŚĆ" JEST FIRMA PROLINE, Z SIEDZIBĄ W MIRKOWIE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW, WPISANA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, DZIAŁ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, URZĘDU MIASTA WROCŁAWIA POD NUMEREM 85686., NIP: 895-101-17-86.

§ 2 - DEFINICJE
1. FIRMA - OZNACZA FIRMĘ PROLINE Z SIEDZIBĄ W MIRKOWIE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW.
2. PROMOCJA - "PŁACISZ TYLKO ZA JAKOŚĆ - REALIZACJA ZAKUPÓW BEZ KOSZTÓW WYSYŁKI WG KRYTERIÓW PODANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
4. ZAMÓWIENIE - JEST TO ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE W OKRESIE TRWANIA PROMOCJI POPRZEZ SYSTEM TELEZAKUPOWY (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ORAZ DOKONANY W PUNKTACH WYMIENIONYCH W §4 PKT.2.
5. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - FIRMA PROLINE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW.

§3 - PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI "PŁACISZ TYLKO ZA JAKOŚĆ" PRZEZ FIRMĘ
1. PROMOCJA PROWADZONA JEST PRZEZ FIRMĘ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU.
2. REGULAMIN PROMOCJI DOSTĘPNY JEST: A. NA STRONIE INTERNETOWEJ - WWW.PROLINE.PL, B. DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FIRMY
3. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY PRZEZ FIRMĘ W CZASIE TRWANIA PROMOCJI, Z ZASTRZEŻENIEM PODANIA DO WIADOMOŚCI WE WSKAZANYCH POWYŻEJ MIEJSCACH NOWEGO REGULAMINU, Z CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN W ŻYCIE. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W CZASIE OBOWIĄZYWANIA DANEJ WERSJI REGULAMINU, BĘDĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z TREŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCĄ NA DZIEŃ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

§4 - CZAS TRWANIA PROMOCJI, SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. PROMOCJA TRWA OD 01 SIERPNIA 2014 DO 31 SIERPNIA 2014 ROKU.
2. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ: UDZIAŁ W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ WSZYSCY KLIENCI FIRMY, KTÓRZY ZŁOŻĄ ZAMÓWIENIA W CZASIE TRWANIA KONKURSU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ FIRMY WWW.PROLINE.PL, NA ZASADACH OPISANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

§5 - UCZESTNICY PROMOCJI
1. UCZESTNIKAMI PROMOCJI, MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POSIADAJĄCE PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH O ILE MAJĄ ZDOLNOŚĆ NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.

§6 - ZASADY PROMOCJI
1. WARUNKIEM UDZIAŁU W PROMOCJI JEST ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W CZASIE WSKAZANYM W §4 PKT. 1., NA ZAKUP PRODUKTU ENERMAX LUB LEPA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ FIRMY WWW.PROLINE.PL O CENIE MINIMUM 199 PLN BRUTTO (SŁOWNIE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH).
2. W PRZYPADKU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMIENIONYCH W §6 PKT. 1 KOSZTY PRZESYŁKI ZAMÓWIENIA POKRYWA ORGANIZATOR PROMOCJI.
3. ZWOLNIONE Z OPŁATY ZA TRANSPORT ZAMÓWIENIA SĄ WYSYŁANE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM KURIERA GLS ORAZ ODBIERANE W SIECI PACZKOMATY.
4. NIE JEST OBJĘTA PROMOCJĄ SUMA PRODUKTÓW TAŃSZYCH, ŁĄCZNIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 199 PLN BRUTTO. KAŻDY PRODUKT MUSI MIEĆ WARTOŚĆ RÓWNĄ LUB WIĘKSZĄ NIŻ 199 PLN BRUTTO (SŁOWNIE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH).

§7 - REKLAMACJE
1. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZESTNIK PROMOCJI MOŻE SKŁADAĆ NA PIŚMIE LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W TERMINIE DO 30 DNI OD DATY ZAKOŃCZENIA PROMOCJI LUB W KAŻDYM OKRESIE JEGO OBOWIĄZYWANIA.
2. REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ IMIĘ, NAZWISKO KLIENTA, JEGO ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ OPIS PODSTAW REKLAMACJI I MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANA DO DZIAŁU REKLAMACJI FIRMY POCZTĄ ZWYKŁĄ NA ADRES PROLINE, UL. BRZOZOWA 5, 55-095 MIRKÓW LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES E-MAIL: POMOC@PROLINE.PL.
3. REKLAMACJE ROZPATRYWANE BĘDĄ PRZEZ ORGANIZATORA PROMOCJI W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ICH OTRZYMANIA.
4. O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO UCZESTNIK PROMOCJI ZOSTANIE POWIADOMIONY LISTEM POLECONYM LUB POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ.
5. DECYZJA ORGANIZATORA PROMOCJI PODJĘTA W PROCESIE REKLAMACYJNYM JEST DECYZJĄ OSTATECZNĄ. NIE WYŁĄCZA TO UPRAWNIEŃ UCZESTNIKA KONKURSU DO DOCHODZENIA SWOICH ROSZCZEŃ NA POSTAWIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

§8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. UDZIAŁ KLIENTA W PROMOCJI OZNACZA JEGO AKCEPTACJĘ ZASAD PROMOCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
2. ORGANIZATOR ZAPEWNIA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI I OŚWIADCZA, ŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZGODNE Z USTAWĄ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. NR 133, POZ. 883).
3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROMOCJI JEST FIRMA PROLINE.
4. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO DO ŻĄDANIA ICH POPRAWIANIA, UZUPEŁNIANIA, LUB USUNIĘCIA ZGODNIE Z ART. 32-35 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
5. WSZELKIE SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE W OPARCIU POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.