Firma LG wprowadza na rynek kolejny model monitora o rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli, który według zapewnień producenta jest pozbawiony wad niewystarczającego odwzorowania kolorów. Model 31MU97 to urządzenie IPS o przekątnej 31 cali i proporcjach 19:10.

LG 31MU­97 wy­po­sa­żo­ny jest w ma­try­ce IPS o roz­dziel­czo­ści 4096 x 2160 i 99,5% po­kry­ciem pa­le­ty barw Ado­be RGB. We­dług pro­du­cen­ta mo­ni­tor bę­dzie do­brym pro­duk­tem dla gra­fi­ków i fo­to­gra­fów przez ma­try­cę umoż­li­wia­ją­ca wy ąwie­tla­nie 10 bi­to­wych ko­lo­rów. Cie­ka­wą funk­cją jest moż­li­wość wy­świe­tla­nia dwóch róż­nych pro­fi­li ko­lo­rów w jed­nym cza­sie, dzię­ki cze­mu oso­ba mo­że zo­ba­czyć róż­ni­ce w wy­świe­tla­nym ob­ra­zie. Monitor będzie kompatybilny z komputerami PC i Apple Mac. Wyposażono go w złącze Thunderbolt.

LG 31MU97 został wyceniony na 1399 dolarów i już w tym tygodniu pojawi się w pierwszych sklepach. Do Polski powinien trafić w listopadzie.