11 maja 2014 roku wchodzą w życie ważne przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o informatyzacji. Mają one ułatwić realizację spraw drogą elektroniczną i komunikację obywateli z urzędami.

Z drogi elektronicznej nie zawrócimy na papier

Nowe przepisy stanowią, że jeśli obywatel wybierze drogę komunikacji elektronicznej z urzędem, to korespondencja odbywać się będzie już bez użycia papieru (tak zmienione zostały nowelizacją przepisy KPA). Dziś jest tak, że jeśli obywatel nie obierze e-pisma w terminie 7 dni od otrzymania e-zawiadomienia, trzeba mu to pismo wysłać zwykłą pocztą. Od 11 maja obywatel otrzyma po prostu powtórne elektroniczne zawiadomienie, że ma do odebrania e-przesyłkę. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego elektronicznego zawiadomienia przesyłka będzie uznawana za doręczoną. A obywatel będzie mógł się z nią zapoznać nawet po tym terminie (co nie jest możliwe w przypadku papierowej korespondencji awizowanej przez pocztę).

Droga elektroniczna to nie mail

Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja do urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być potwierdzona, żeby np. nikt nie się pod nikogo nie podszywał - do tego służy podpis potwierdzony profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Jeśli więc mówimy o elektronicznej drodze w korespondencji urzędowej, to chodzi tu o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu - ESP (a nie przez wysyłanie maila).

Zawiadomienia o czekającej e-korespondencji obywatel otrzyma w swojej skrzynce na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To tu (epuap.gov.pl) zakłada się konto a następnie profil zaufany ePUAP, który działa jak login i hasło w banku. Profil trzeba oczywiście potwierdzić w urzędzie - upoważniony urzędnik musi jeden raz potwierdzić, że podane przez nas dane są zgodne z rzeczywistością. Od tego momentu można załatwiać e-korespondencję z administracją posługując się profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli obywatel obawia się, że może przeoczyć e-zawiadomienie, może dodatkowo ustawić sobie powiadomienie na maila. Zostanie w ten sposób powiadomiony, że powinien zajrzeć do swojej skrzynki na ePUAP. Tam potwierdzi, że otrzymał pismo - wtedy będzie się mógł z nim zapoznać (jednocześnie urząd dostanie sygnał, że korespondencja została doręczona i można sprawę prowadzić dalej).

Aby ułatwić potwierdzanie profili, nowelizacja rozszerza sieć miejsc, gdzie będzie można to zrobić. Po podpisaniu odpowiednich porozumień z Ministrem Administracji i Cyfryzacji usługę tę udostępniać będą także m.in. placówki Poczty Polskiej i banki.

Więcej e-usług dla obywateli

Usługi, które można załatwić drogą elektroniczną, mają być udostępniane przez urzędy na ePUAP. Dla administracji oznacza to, że trzeba będzie przygotować nie tylko wzór dokumentu elektronicznego, ale także działający formularz i opis usługi.

Równocześnie obywatelowi łatwiej będzie złożyć e-pismo - urzędy mają udostępnić elektroniczne skrzynki podawcze - ESP (miejsca do przyjmowania e-korespondencji), jeżeli jeszcze tego nie zrobiły. Skrzynki te mają działać według tego samego standardu - tak, by obywatelom łatwiej było z nich korzystać.

[Łukasz Szewczyk]