Dowolna Gra Na Ultima Asus Promo Lp

Produkty biorące udział w promocji:

Asus PRIME Z270-A USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus PRIME Z270-K USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus PRIME Z270-P USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus PRIME Z270M-PLUS USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus STRIX Z270E GAMING DDR4 s.1151.
Asus STRIX Z270F GAMING USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus STRIX Z270H GAMING USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Asus TUF Z270 MARK 2 USB3.1/M.2 DDR4 s.1151.
Płyta główna Asus MAXIMUS IX CODE Z270 (LGA 1151 DIMM DDR4 ATX)
Płyta główna Asus MAXIMUS IX FORMULA Z270 (LGA 1151 DIMM DDR4 ATX)
Płyta główna Asus PRIME Z270-P (LGA 1151 DIMM DDR4 ATX)
Płyta główna Asus STRIX Z270E GAMING (LGA 1151 DIMM DDR4 ATX)
Płyta główna Asus STRIX Z270G GAMING (LGA 1151 DIMM DDR4 Micro ATX)
Płyta główna Asus TUF Z270 MARK 1 (LGA 1151 DIMM DDR4 ATX)

Regulamin promocji:

"Graj z ASUS w co chcesz"

I. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Promocja - określony przez Organizatora czas, w którym Organizator oferuje Uczestnikowi Promocji nagrody za zakup określonych w niniejszym Regulaminie Płyty Głównych ASUS' a, na zasadach określonych w punkcie II "Zasady Promocji".
2. Organizator - ASUS Polska z o.o., z siedzibą ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, NIP: 522-27-79-363, w imieniu ASUS Global PTE LTD z siedzibą w Singapurze, 15 A Changi Business Park Central 1, # 5 -01 Eightrium, Singapore 486035.
3. Partnerzy Handlowi Promocji - Partnerami handlowymi promocji są:
Wybrane sklepy stacjonarne jak i internetowe sprzedające Płyty Główne ASUS - produkty nowe, nieużywane i pochodzące oficjalnej polskiej dystrybucji.
4. Uczestnik promocji - Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument w rozumieniu przepisów art. 22? kodeksu cywilnego dokona zakupu nowego, nieużywanego Produktu z rodziny płyt głównych ASUS opartych na chipsecie:
- Z270
5. Okres promocji - promocja zostanie przeprowadzona we współpracy z Partnerami Handlowymi Promocji, w terminie 23 stycznia do 30 marca 2017 roku.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.
II. ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w promocji, uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a. W okresie promocji dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu, tj. jednej płyty głównej z listy produktów zawartej w niniejszym regulaminie, ( punkt I- Definicje) dowód zakupu musi zawierać datę z okresu promocji oraz model płyty Głównej biorącej udział w promocji). O zachowaniu terminu zakupu, który uprawnia do udziału w promocji decyduje data wystawienia dowodu zakupu (dokumentami potwierdzającymi zakup Produktu są wyłącznie faktury i paragony).
b. Zarejestrować Produkt przesyłając Imię, Nazwisko, nr seryjny płyty oraz skan dowodu zakupu, wraz z pełnym adresem wysyłki, na adres mb_promo@asus.com najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu promocji, tj. do 10 marca 2017 r. W tytule maila należy wpisać "Graj z ASUS w co chcesz"
Bez tych danych zgłoszenie nie będzie ważne.
c. Na dowodzie zakupu musi być wyszczególniony produkt ASUS o którym mowa w punkcie 4. Faktury na zestaw komputerowy bez wyszczególnionego modelu produktu o którym mowa w punkt 2, nie będą uznawane.
d. Uczestnik nie może być pracownikiem Organizatora bądź osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku prawnym.
2. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora. Organizator samodzielnie dokonuje weryfikacji żądania Uczestnika w szczególności dowodu zakupu. Trwa to do 14 dni, w uzasadnionych przypadkach Organizator może się skontaktować z uczestnikiem promocji.
3. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Promocji oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody (opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych i handlowych Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
III. NAGRODY
1. Nagrodą w Promocji będzie kod rabatowy o wartości 100PLN brutto do wykorzystania na zakup dowolnej gry PC w sklepie ultima.pl
2. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody będą wysyłane do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
4. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami ASUS' a trwającymi w tym samym okresie.
5. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
IV. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje Uczestników promocji są przyjmowane w terminie do 14 dni od zakończenia okresu promocji.
2. Reklamacje powinny zawierać uzasadnienie i zostać dostarczone Organizatorowi osobiście lub listem poleconym na adres do korespondencji (Asus Polska z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa), z dopiskiem - "Graj z ASUS w co chcesz" Decydująca jest data wpływu reklamacji. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie wskazanego w punkcie 1 powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym.
4. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, w tym dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym.
V. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po stosownym powiadomieniu oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z przepisami prawa i w sposób, który nie naruszy praw nabytych uczestników promocji.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne.

23.01.2017 r. Organizator