Technologia cyfrowa stała się częścią życia codziennego. Od nauki przez oglądanie filmów po internetowe zakupy i sprzedaż czy kontakty z przyjaciółmi, organami publicznymi, a nawet lekarzem. Każdego dnia obywatele i przedsiębiorstwa w UE napotykają jednak liczne bariery Komisja Europejska zapowiedziała stworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

Unijne swobody jednolitego rynku mają uzyskać wymiar cyfrowy w celu pobudzenia wzrostu i zatrudnienia na naszym kontynencie. Kolegium komisarzy dyskutowało dzisiaj po raz pierwszy nad strategią jednolitego rynku cyfrowego, która ma zostać ogłoszona w maju, i określiło główne obszary, na których Komisja skoncentruje swoje działania, aby wywołać realne zmiany odczuwalne zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorstwa.

Usuńmy te wszystkie płoty i mury blokujące nas w sieci. Ludzie muszą mieć możliwość swobodnego przekraczania granic online, tak jak mogą to czynić w realnym świecie. Trzeba wspomagać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach całej UE, a nie zamykać je w obrębie rynków krajowych. To będzie trudna droga, ale potrzebny jest ambitny początek. Pożytki z ery cyfrowej muszą zostać przez Europę w pełni wykorzystane w postaci lepszych usług, wyższego poziomu uczestnictwa w rynku i nowych miejsc pracy
- oświadczył Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Zdaniem komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera H. Oettingera: Europa nie zdoła znaleźć się w czołówce rewolucji cyfrowej, mając mozaikę 28 różnych regulacji w dziedzinie usług telekomunikacyjnych, praw autorskich, bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych. Potrzebny nam jest europejski rynek, który umożliwi nowym modelom biznesowym rozwój, start-upom - wzrost, a przemysłowi - wykorzystanie internetu przedmiotów. Obywatele także będą musieli zainwestować w swoje umiejętności cyfrowe - czy to w pracy, czy to w czasie wolnym"

W dzisiejszej debacie kierunkowej określono trzy główne obszary, na których w bieżącej kadencji skupią się działania Komisji:

1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych
 • Ułatwienie - zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom - transgranicznego handlu elektronicznego dzięki harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów i umów oraz skuteczniejszej i przystępniejszej cenowo dostawie przesyłek. Obecnie tylko 15 proc. konsumentów dokonuje zakupów przez internet w innym państwie UE, co nie powinno dziwić, skoro opłata za dostawę przewyższa faktyczną cenę produktu (więcej danych znajduje się w zestawieniu informacyjnym).
 • Zwalczanie blokady regionalnej: Zbyt wielu Europejczyków nie może korzystać z usług internetowych, które są dostępne w innych krajach UE, często bez uzasadnienia, lub są oni przekierowywani do lokalnego sprzedawcy oferującego produkty w innych cenach. Taka dyskryminacja w ramach jednolitego rynku jest niedopuszczalna.
 • Unowocześnienie prawa autorskiego w celu zapewnienia właściwej równowagi między interesami twórców a interesami konsumentów. Zwiększy to dostęp obywateli do kultury i w związku z tym przyczyni się do wsparcia różnorodności kulturowej, a jednocześnie może stworzyć nowe możliwości dla artystów i twórców treści oraz zapewnić lepsze egzekwowanie praw.
 • Uproszczone zasady VAT są również ważne dla zwiększenia transgranicznej działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Koszty i złożoność zmagania się z zagranicznymi przepisami podatkowymi stanowią poważny problem dla MŚP. Szacuje się, że koszty związane z VAT wynikające ze zróżnicowanych wymogów wynoszą 80 mld euro.

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych
 • Wszystkie usługi, aplikacje i treści cyfrowe są zależne od szybkiego internetu i bezpiecznych sieci, które są siłą napędową nowych, innowacyjnych usług cyfrowych. Aby pobudzić inwestycje w infrastrukturę, Komisja dokona przeglądu obowiązujących przepisów w dziedzinie telekomunikacji i mediów w celu przystosowania ich do nowych wyzwań, w szczególności dotyczących zastosowań konsumenckich (np. rosnącej liczby połączeń głosowych inicjowanych przez internet) oraz nowych podmiotów w tej dziedzinie.
 • Widmo radiowe jest potrzebne internetowi jak ludziom powietrze. Poprawa koordynacji w gronie państw członkowskich ma decydujące znaczenie. Europa doświadczyła znacznych opóźnień we wdrażaniu najnowszej technologii 4G z powodu braku dostępności odpowiedniego widma. Widmo nie uznaje granic krajowych: europejskie podejście do zarządzania nim jest potrzebne, aby promować prawdziwy jednolity rynek usług ogólnoeuropejskich.
 • Komisja przeanalizuje rosnące znaczenie platform internetowych (wyszukiwarek, portali społecznościowych, sklepów z aplikacjami, itp.) dla rozkwitu gospodarki internetowej. Analiza ta obejmie zbadanie, w jaki sposób można jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do usług online poprzez większą przejrzystość, jak włączyć te usługi do internetowego łańcucha wartości i ułatwić szybkie usuwanie nielegalnych treści.
 • Obecnie 72 proc. użytkowników internetu w Europie żywi obawy w związku z korzystaniem z usług przez internet, niepokoi ich bowiem konieczność ujawniania w internecie zbyt wielu danych osobowych. Szybkie przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych jest kluczem do wzmocnienia zaufania.

3. Tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu
 • Przemysł stanowi ważny filar gospodarki europejskiej - sektor wytwórczy UE obejmuje 2 mln przedsiębiorstw i zapewnia 33 mln miejsc pracy. Komisja chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu we wdrażaniu nowych technologii i uporaniu się z przejściem na inteligentne systemy przemysłowe ("Przemysł 4.0").
 • Standardy: zapewnienie interoperacyjności nowych technologii ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy; standardy interoperacyjności muszą rozwijać się szybciej.
 • Komisja pragnie także, aby przemysł i obywatele optymalnie wykorzystywali możliwości gospodarki opartej na danych. W każdej sekundzie powstają ogromne ilości danych, wytwarzanych przez osoby i generowanych przez urządzenia, np. czujniki gromadzące m.in. informacje dotyczące klimatu, obrazy satelitarne, zdjęcia i filmy w postaci cyfrowej, zapisy transakcji i sygnały GPS. Duże zbiory danych są prawdziwą żyłą złota, ale powodują też powstawanie istotnych wyzwań, od prawa własności przez ochronę danych po standardy. Wyzwaniom tym należy stawić czoło, aby w pełni wykorzystać ukryty potencjał tej technologii.
 • To samo dotyczy operacji w chmurze obliczeniowej, której zastosowanie szybko rośnie: przewiduje się, że odsetek danych cyfrowych przechowywanych w chmurze zwiększy się z 20 proc. w 2013 r. do 40 proc. w 2020 r. Wspólne sieci i zasoby mogą pobudzić wzrost naszej gospodarki, potrzebują one jednak również odpowiednich warunków, aby się rozwijać i zapewnić możliwości korzystania większej liczbie osób, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów świadczących usługi publiczne w całej Europie.
 • Europejczycy powinni móc również w pełni korzystać z interoperacyjnych usług elektronicznych: od usług e-administracji do e-zdrowia, a także rozwijać umiejętności cyfrowe w celu wykorzystania możliwości oferowanych przez internet i zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy.

Podczas dzisiejszej dyskusji określono priorytetowe obszary działania, na których należy się skoncentrować w trakcie przygotowywania kompleksowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, która zostanie ogłoszona w maju.

[Łukasz Szewczyk]