Grupa Multimedia Polska, operator m.in. sieci telewizji kablowej, oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS podpisały porozumienie regulujące wzajemne stosunki.

Obie strony zawarły także umowę licencyjną w zakresie reemisji utworów, regulującą zapłatę wynagrodzeń autorskich dla twórców reprezentowanych przez ZAiKS. Zawarcie umowy stanowi potwierdzenie zasad stosowanych przez ZAiKS wobec wszystkich operatorów w Polsce, które to zasady są przedmiotem zatwierdzenia w trybie przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zawarcie porozumienia z ZAiKS nie tylko reguluje nasze wzajemne stosunki na przyszłość, ale - co równie ważne - zamyka wszystkie spory z lat ubiegłych. Pierwszy krok w kierunku jasnego doprecyzowania zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uczyniliśmy w ubiegłym roku podpisując umowę ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Porozumienie z ZAiKS jest potwierdzeniem tej drogi - mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Dla twórców reprezentowanych przez nasze Stowarzyszenie to bardzo istotne porozumienie. Dzięki niemu będziemy mogli skuteczniej chronić utwory wykorzystywane przez Multimedia Polska, a co za tym idzie - przekazywać twórcom należne za to tantiemy - podkreśla Krzysztof Lewandowski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

[Łukasz Szewczyk]