Po 9 miesiącach 2014 roku Grupa Multimedia Polska odnotowała ponad 34 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o połowę. Dodatkowo spółka notuje wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych.

Światowy rynek telekomunikacyjny dynamicznie się zmienia, głównie ze względu na procesy konsolidacyjne, m.in. łączenie się operatorów mobilnych z przewodowymi platformami kablowymi. Naszą działalność chcemy dostosowywać do światowych trendów, aby w perspektywie kilku lat być ich częścią i współtworzyć je na rynku polskim. W perspektywie średnioterminowej chcemy koncentrować się na ciągłym udoskonalaniu i rozszerzaniu oferty produktowej, również poprzez konsolidację. Kolejne przejęcia małych operatorów kablowych przy obecnych cenach stają się mało atrakcyjne, co skłania nas do wprowadzenia korekt w naszej strategii konsolidacyjnej. Większą uwagę chcemy skupić na operatorach, którzy posiadają zróżnicowaną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesowych. Chcemy przez to rozszerzyć naszą ofertę o usługi wykraczające poza dotychczasową działalność
mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska

Telewizja

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 r. Grupa wypracowała 261,6 mln zł przychodów w segmencie telewizji, czyli o 0,6% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Pozytywna zmiana jest efektem wysokiego wzrostu przychodów z telewizji cyfrowej (o 11,3% do 154,1 mln zł). Wzrost zanotowany w obszarze telewizji cyfrowej zniwelował spadki z telewizji analogowej (o 13,1% do 87,3 mln zł) i niższe przychody z kanałów Premium (o 5,9% do 19,8 mln zł).

Liczba podstawowych RGU telewizji wynosi 768,5 tys. (756,7 tys. na koniec września 2013 r.), z czego 366 tys. to telewizja cyfrowa, 316 tys. to telewizja analogowa. Ponadto Grupa wykazuje 87 tys. RGU programów Premium.

W związku z wprowadzeniem produktów, takich jak VoD czy telewizja interaktywna oraz migracją klientów analogowych do segmentu cyfrowego Multimedia Polska spodziewa się wzrostu liczby klientów korzystających z usług telewizji cyfrowej, jak i przychodów z tych usług w kolejnych kwartałach.

Internet

Po 9 miesiącach 2014 r., Grupa Multimedia Polska w segmencie Internetu wypracowała 165,2 mln zł przychodów, czyli o 3,9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost to głównie efekt zwiększenia liczby RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu o 6,0% r/r do 521,4 tys. (w tym ok. 41 tys. RGU Internetu mobilnego).

Usługi głosowe

Po 9 miąsiącach 2014 r., przychody Grupy Multimedia Polska z usług głosowych wyniosły 82,3 mln zł, co oznacza spadek o 5,9%, głównie przez obniżenie przychodów z telefonii stacjonarnej. Jest to trend zgodny z sytuacją na całym rynku telekomunikacyjnym.

Na koniec września Grupa miała łącznie 290 tys. usług głosowych, czyli o 1,6% więcej niż przed rokiem, z czego ok. 8 tys. to RGU usług telefonii komórkowej w modelu MVNO.

Przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała po 9 miesiącach 2014 r. 526,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r. Na wzrost miały w głównej mierze wpływ wyższe przychody z segmentu szerokopasmowego dostępu do Internetu, które zrównoważyły spadek przychodów z segmentu telefonii. Segment telewizji odnotował niewielki wzrost (0,6%), co jest przede wszystkim efektem migracji klientów analogowych do segmentu cyfrowego.

Niezmiennie, po 9 miesiącach 2014 r., blisko połowę przychodów, tj. 49,7%, stanowiły wpływy ze sprzedaży usług telewizyjnych, 31,4% z Internetu, 15,6% z usług głosowych. Pozostałe źródła stanowiły 3,3% przychodów.

Na koniec września 2014 r., Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 821,2 tys. abonentów, z których 303,2 tys. korzystało z dwóch usług, a 129,4 tys. z trzech usług. Łącznie Multimedia dostarczały swoim klientom 1,58 mln usług, czyli ok. 46 tys. więcej niż na koniec września 2013 r. Wzrost RGU rok do roku związany był z przejęciem spółki Teletronik w grudniu 2013 r., wprowadzeniem nowych usług telefonii mobilnej w modelu MVNO, czy sprzedaży energii elektrycznej, a także ze wzrostem organicznym biznesu.

Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wyniósł 1,92, co oznacza wzrost z 1,86 na koniec września 2013 r., głównie dzięki wprowadzeniu telefonii mobilnej oraz większej liczbie sprzedanych usług w segmencie Internetu.

Przychód na abonenta w ujęciu miesięcznym (ARPU) wyniósł 67,9 zł w III kwartale 2014 r. oraz 68,2 zł za 9 miesięcy 2014 r., kształtując się na poziomach zbliżonych do okresów poprzedzających.

EBITDA i zysk netto

Za 9 miesięcy 2014 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 262,8 mln zł i była o 1,3% niższa niż w tym samym okresie 2013 r. Multimedia spodziewają się wzrostu Skorygowanego zysku EBITDA w 2015 r.

Grupa utrzymuje pod kontrolą koszty operacyjne, które w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 r. wyniosły 280,4 mln zł (z wyłączeniem amortyzacji), co stanowi wzrost o 2,7% r/r. Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze sprzedaży i marketingu, co wynikało z wprowadzenia nowych produktów i związanych z tym kampanii reklamowych, oraz w obszarze kosztów ogólnego zarządu, co wiązało się z procesem IPO, a także innymi kosztami doradztwa.

Po 9 miesiącach 2014 r. Grupa odnotowała 34,2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 50,1% r/r. Warto zauważyć, że wyniki ubiegłego roku były obarczone wpływem zdarzeń jednorazowych związanych z restrukturyzacją zadłużenia oraz programem opcji pracowniczych.

Akwizycje

Multimedia Polska zamierzają w kolejnych kwartałach koncentrować się na akwizycjach. Jeszcze w tym roku do dyspozycji Spółki na ten cel będzie ok. 450 mln zł. Składa się na to ok. 200 mln zł ze spłaty obligacji przez Tri Media Holdings Ltd, jednego z akcjonariuszy Spółki. Spłata zobowiązań z tej obligacji nabytej przez Multimedia Polska nastąpi najpóźniej do końca 2014 r. Ponadto Spółka będzie mogła korzystać z otwartej linii kredytowej na kwotę ok. 250 mln zł. Dostęp do finansowania bankowego będzie możliwy dzięki obniżeniu wskaźnika zadłużenia w efekcie spłaty obligacji Tri Media Holdings Ltd oraz wygaśnięcia poręczenia dla kredytu zaciągniętego przez największego akcjonariusza Spółki, czyli M2 Investments Limited. Multimedia Polska szacują, że w efekcie powyższych zdarzeń wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/EBITDA) spadnie z ok. 3,7x do 2,7x.

Inwestycje Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w pierwszych 9 miesiącach 2014 r. 156,9 mln zł, z czego 127,2 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje wydano 22,9 mln zł. Nakłady inwestycyjne zostały powiększone o 6,9 mln zł w wyniku zmiany stanu zobowiązań oraz uzgodnień między fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych.

[Łukasz Szewczyk]