W drugim kwartale 2015 roku sieć Netia zanotowała spadek przychodów, utrzymując relatywnie stabilny poziom rentowności dzięki inicjatywom kosztowym. Netia sukcesywnie zwiększa udział usług świadczonych na własnej sieci.

Przyrost usług we własnej sieci, wzrost liczby klientów usług telewizyjnych

Widoczna jest poprawa wyników komercyjnych - łączna liczba usług (RGU) wyniosła 2 253 tys. notując mniejszy - 13 tys. spadek w porównaniu do spadku 38 tys. z I kwartału 2015 r. Liczba usług we własnej sieci, zgodnie z przyjętą przez Netię wcześniej strategią, regularnie rośnie. W II kwartale 2015 r. zwiększyła się o 10 tys., do poziomu 1 200 tys., przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych przez dostęp regulowany do 1 053 tys. Tym samym 53 proc. klientów Netii jest obsługiwanych przy wykorzystaniu własnej sieci.

Na koniec czerwca 2015 roku liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 152 tys., co stanowi 18 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Już 37 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieciach własnych korzysta z usług telewizyjnych Netii. Kluczowym zadaniem na 2015 r. jest wzrost sprzedaży usług telewizyjnych do nowych klientów, zarówno na bazie zmodernizowanych sieci NGA, jak i na bazie sieci dawnej telewizji kablowej Aster.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 771 tys. na dzień 30 czerwca 2015 r., co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i nieznaczny, 9,1 tys. spadek usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem.

Wyniki finansowe

Przychody Netii w I półroczu 2015 r. wyniosły 769,1 mln zł - o 10 proc. mniej niż w I półroczu 2014 r. Przychody w II kwartale 2015 r. wyniosły 380,3 mln zł i były o 2 proc. niższe niż w poprzednim kwartale. Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą o 7 proc. rok do roku liczbą usług (RGU). Dotyczy to zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany (WLR) w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obszarze B2B i relatywnie niższym wolumenem ruchu głosowego.

Pomimo utrzymującej się presji na przychody, Netia - dzięki optymalizacjom kosztowym - utrzymała rentowność. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 223,1 mln zł w I półroczu 2015 r., co oznacza spadek o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. i 109,8 mln PLN w II kw. 2015 r. - o 3 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Zysk EBITDA wyniósł 224,1 mln zł w I półroczu i był mniejszy o 9 mln zł w porównaniu z I półroczem 2014 r.

Spółka utrzymała poziom marży zysku EBITDA, która wyniosła 29,1 proc. w I półroczu 2015 r. oraz 29,6 proc. w II kw. 2015 r. Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w I półroczu i II kwartale 2015 r. - OpFCF wyniósł odpowiednio 120,4 mln zł oraz 52,6 mln zł.

Niezmienne trendy w obu segmentach komercyjnych

Skorygowany zysk EBITDA w segmencie B2B w II kwartale 2015 r. wyniósł 71 mln zł przy marży 43,4 proc. Analogicznie, w segmencie B2C skorygowany zysk EBITDA to 36 mln zł przy marży 17,1 proc. W obu segmentach rynkowych utrzymuje się silna presja cenowa.

W segmencie działań B2B najważniejszym wydarzeniem w pierwszym półroczu 2015 było pozyskanie do Grupy Netia spółki TK Telekom. Dla segmentu B2C był to okres wzrostu usług szerokopasmowych świadczonych na własnej sieci. Na koniec czerwca 52 proc. klientów indywidualnych było obsługiwanych w ten sposób, co stanowiło o 5 proc. więcej, w stosunku do ubiegłego roku. 40 proc. z tych klientów korzysta również z usług telewizyjnych Netii.

[Łukasz Szewczyk]