Netia zanotowała duży wzrost użytkowników usług telewizyjnych - informuje operator prezentując nowe wyniki finansowe. Zarząd przedstawił też kluczowe kierunki strategiczne dla Grupy Netia na lata 2015 - 2020.

Przychody Netii w III kw. 2014 roku zakończonym 30 września br., wyniosły 413,4 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. kwartał do kwartału. Spadek przychodów nastąpił przede wszystkim za sprawą spadku o 3 proc. liczby usług (RGU), głównie na bazie dostępu regulowanego, oraz w efekcie obniżki stawek MTR.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w III kw. 120,3 mln zł, wykazując spadek o 4 proc. w stosunku do II kw. 2014. Marża Skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,1 proc. Natomiast skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł w III kw. 13,9 mln zł i 62,6 mln zł po pierwszych 9 miesiącach br. Do końca września 2014 r. Netia osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości 221,6 mln zł.

Usługi w B2B wciąż rosną

Na koniec III kw. br. Netia świadczyła łącznie 2,361 mln usług (RGU), w tym 1,833 mln w segmencie B2C (klienci indywidualni i mikro firmy) i 493,9 tys. z segmencie B2B (przedsiębiorstwa i instytucje). O ile w segmencie B2C spółka odnotowała spadek liczby usług o 64,3 tys. (w tym 58,7 tys. odłączeń netto na rynku regulowanym), o tyle w segmencie B2B liczba usług urosła trzeci kwartał z rzędu, tym razem o 1,9 tys. RGU.

Tradycyjnie największy spadek (o blisko 43 tys. do 1,372 mln) odnotowano w zakresie usług głosowych, przede wszystkim na bazie dostępu regulowanego WLR. Z kolei liczba usług szerokopasmowych spadła o 20 tys. do 806,3 tys., co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu do II kw. br. Zarząd spółki ocenia, iż zaobserwowany spadek liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej (ponad 1260 odłączeń netto) był zjawiskiem jednorazowym, związanym z ubiegłorocznym projektem realizowanym przez spółkę zależną Telefonia Dialog.

Na koniec września 2014 roku już 50 proc. usług szerokopasmowych i 47 proc. usług głosowych świadczonych było na bazie sieci własnych Grupy Netia. Spółka utrzymuje przy tym satysfakcjonujący poziom ARPU dla usług szerokopasmowych w wysokości 56 zł.

TV na fali wzrostowej

O ponad 5 tys. do 133,9 tys. wzrosła w ciągu III kw. br. liczba świadczonych przez Grupę Netia usług TV. Oznacza to 20 proc. wzrost rok do roku i 4 proc. wzrost w stosunku do II kw. br. przy stabilnym ARPU w wysokości 37 zł.

Już 34 proc. klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu na bazie własnych sieci Grupy Netia jest jednocześnie użytkownikami usług telewizyjnych.

Wzrost penetracji usługami TV w omawianym kwartale spółka zawdzięcza przede wszystkim nowej sprzedaży na tradycyjnych liniach zmodernizowanych do standardu NGA oraz uruchomionej w sierpniu br. sprzedaży na sieci HFC (infrastruktura dawnego Aster) w Warszawie i Krakowie. Na koniec września br. liczba abonentów Telewizji Osobistej na sieci HFC wyniosła blisko 2,3 tys. Na dzień 3 listopada br. na bazie sieci HFC spółka sprzedała już ponad 6,3 tys. usług TV.

Dwie dywizje, dwie drogi

Zarząd Netii przedstawił aktualizację kluczowych kierunków strategicznych Netii do 2020 roku. Dywizja B2C ma się koncentrować na ustabilizowaniu wyników finansowych poprzez poprawę efektywności kosztowej oraz na lepszym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury dostępowej, poprzez wzrost penetracji usługami szczególnie na sieciach zmodernizowanych już do standardu NGA. W realizacji tego celu spółka będzie jeszcze silniej niż dotychczas korzystać z narzędzi zapobiegających odejściom klientów (antychurn) oraz geo-marketingu.

Z kolei Dywizja B2B będzie się koncentrować na dynamicznym rozwoju w segmencie "new data" oraz ICT, m.in.. poprzez rozwój centrów danych oraz usług w chmurze. W ramach aktualnych kierunków strategicznych brane są pod uwagę potencjalnie selektywne akwizycje kompetencji i/lub infrastruktury w tym obszarze. Spółka zamierza też nawiązać partnerstwo strategiczne w zakresie rozwiązań konwergentnych, w celu oferowania pełnego zakresu usług. Jednym z kluczowych zadań Dywizji B2B będzie się też koncentracja na wykorzystaniu potencjału rynku usług hurtowych przy pomocy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciowej. Planowana jest również reorganizacja modelu operacyjnego w zakresie sił sprzedaży oraz procesów sprzedażowych, a także poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów biznesowych.

Ugoda z Orange Polska

W dniu 5 listopada 2014 r. Netia i Orange Polska zawarły porozumienie, na mocy którego obie strony zobowiązały się do niezwłocznego cofnięcia wszelkich roszczeń i powództw oraz umorzenia wszystkich toczących się spraw sądowych. W ramach porozumienia Orange Polska zapłaciło na rzecz Netii w dniu podpisania ugody kwotę 145 mln zł netto, która zostanie rozpoznana jako Pozostałe Przychody i powiększy zysk netto Grupy Netia za IV kw. 2014 r.

[Łukasz Szewczyk]