Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie podnosi obowiązkowy abonament za radio i telewizję w 2012 roku. Opłata za telewizję i radio wzrośnie o 2,2 zł, a za odbiornik radiowy - 0,60 zł. Opłaty można obniżyć płacąc np. za cały rok z góry.

Od 1 stycznia 2015 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 6,50 zł miesięcznie (obecnie 5,90 zł), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 21,50 zł miesięcznie (obecnie 19,30 zł)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonując zmiany wysokości opłat abonamentowych, wzięła pod uwagę konieczność zapewnienia stabilnego poziomu finansowania mediów publicznych, w szczególności w sytuacji braku rozwiązań ustawowych usprawniających dotychczasowy system poboru opłat.

Przy opłacaniu abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługują ulgi w opłatach. Opłatę abonamentową wnosimy do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty na poczet 2015 r., według nowych stawek, można będzie wnosić już od czerwca 2013 roku.

Jednocześnie KRRiT zwraca uwagę, że w Dzienniku Ustaw RP dnia 30 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wprowadza ona zmianę w art. 21 do ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych poprzez dodanie nowej kategorii osób zwolnionych od opłat abonamentowych. Do nowej kategorii należą osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Szacowany z tego tytułu ubytek abonamentu wyniesie ok. 7 mln zł w 2014 roku i ok. 14 mln w 2015 roku.

[Łukasz Szewczyk]