W drugim kwartale 2014 roku stacjonarna część Orange Polska wciąż notuje spadki liczby abonentów telefonii stacjonarnej oraz internetowej usługi Neostrada. W minionym kwartale operator powiększył natomiast liczby abonentów usługi telewizyjnej (w tym pakietów nc+) oraz telefonii internetowej (VoIP).

Na koniec drugiego kwartału 2014 roku z telefonii stacjonarnej Orange Polska korzystało 4,633 mln abonentów (spadek o 52 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 248 tys. w ujęciu rocznym). Dodatkowo 1,176 mln (kwartalny spadek o 61 tys.) stanową linie działające w ramach WLR, czyli abonament konkurencyjnych operatorów świadczony na łączach TP.

Z kolei z usług internetowych na liniach Grupy Orange Polska korzystało 2,281 mln użytkowników (kwartalny spadek o 4 tys.). Do tego należy doliczyć także 311 tys. (spadek o 11 tys.) linii działających w ramach BSA, czyli internetowy abonament konkurencyjnych operatorów oferowany na łączach TP oraz 165 tys. (spadek o 4 tys.) linii LLU. Liczba użytkowników Internetu ADSL (usługa Neostrada) na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 2,042 mln (kwartały spadek o 17 tys., w ujęciu rocznym spadek o 70 tys.). Z telefonii internetowej (VoIP jako linia główna) korzysta już 500 tys. użytkowników (wzrost o 18 tys.)

Nowych użytkowników zdobywa usługa telewizyjna. Na koniec drugiego kwartału 2014 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 129 tys. abonentów (wzrost o 6 tys.), a z platformy satelitarnej - 591 tys. użytkowników (wzrost o 6 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 720 tys. użytkowników (wzrost o 12 tys. w ujęciu kwartalnym). Z pakietów nc+ korzysta 144 tys. abonentów (wzrost o 11 tys.).

Z pakietu trzech usług (TV+BB+VoIP) korzysta 383 tys. abonentów (wzrost o 19 tys.).

Przychody Grupy Orange z wyłączeniem wpływu regulacji w drugim kwartale 2014 wyniosły 3,084 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o 2,2 proc. Natomiast w całym pierwszym półroczu przychody wyniosły 6,079 mld zł (spadek o 3,6 proc.).

Skonsolidowane przychody w 2 kw. wyniosły 3,084 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 5,4%. Spadek odzwierciedla utratę przychodów (107 mln zł) w wyniku decyzji regulacyjnych, głównie obniżki stawek MTR. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów został ograniczony do 70 mln zł, tj. 2,2% rok-do-roku, wobec 159 mln zł(5%) w poprzednim kwartale. Na poprawę wyników złożyły się przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, przychody z usług mobilnych, z wyłączeniem wpływu regulacji, wzrosły o 1,7% w ujęciu rocznym, do czego przyczyniło się wprowadzenie ratalnej sprzedaży urządzeń mobilnych, (co znacznie zwiększyło przychody ze sprzedaży sprzętu) oraz przyrost liczby klientów, co łącznie zrównoważyło presję cenową. Drugim czynnikiem pozytywnie oddziałującym na przychody był wzrost pozostałych przychodów o 16 mln zł rok-do-roku, który w większości wynikał z realizacji szerokopasmowych projektów infrastrukturalnych we współpracy z władzami samorzą dowymi.

[Łukasz Szewczyk]