Wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nakładające na dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

10 października 2013 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Nowelizacja ustawy nałożyła na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych powinność zapewnienia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu do świadczonych usług równoważnego dostępowi do usług telefonicznych z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Dotychczas obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych spoczywał tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Nowe zapisy rozporządzenia regulują m.in. następujące kwestie:
  • zapewnienie w jednostce obsługującej użytkowników końcowych danego dostawcy usług obsługi osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w odpowiednie urządzenia;
  • udostępnienie w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług informacji o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, czy też ogólnych warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej;
  • przekazywanie na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną informacji o oferowanych przez tego dostawcę usług, wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
  • w ofercie dostawców powinny być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozporządzenie określa ich parametry);
  • dostawca usług ma zapewniać pomoc w odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej;
  • aparaty publiczne mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w ciągu 24 miesięcy od publikacji rozporządzenia, strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0.

[Łukasz Szewczyk]