Ttesport Sluchawki Konkurs Facebook

Dziś przekroczyliśmy magiczną liczbę 15 000 fanów naszego profilu na Facebook'u .
Z tej okazji mamy dla Was konkurs w którym możecie wygrać słuchawki Ttesport Shock 3D 7.1.
Jak wziąć udział?
1. Polub nasz fanpage
2. Umieść na swoim pulpicie tapetę "I love Proline". Do pobrania tu ->https://we.tl/cYkKYW4Ll0
3. Zrób sobie zdjęcie z monitorem i umieszczoną na nim tapetą "I love Proline"
4. Wrzuć zdjęcie w komentarzu i przekonaj Nas, że to Ty jesteś największym fanem ProLine.

Ze wszystkich wrzuconych zdjęć nagrodzimy to najbardziej kreatywne. Dajcie się ponieść fantazji! ;)

Konkurs trwa od 16.11.2016 od godziny 16:00 do 18.11.2016 do godziny 24.00.

POWODZENIA!
Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "I love ProLine" (dalej "Konkurs") jest ProLine Sebastian Ponikowski, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków k/Wrocławia, Wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia pod Nr: 85686. posiadająca NIP:895-101-17-86 (dalej "Organizator").
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także wyłonienia zwycięzców oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Konkurs trwa od dnia 16.11.2016 roku do dnia 18.11.2016. Uczestnik może wziąć udział w konkursie w okresie od dnia 16.11.2016 roku od godziny 16.00 , do dnia 18.11.2016 do godziny 24.00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
4. W czasie trwania Konkursu Organizator na portalu społecznościowym facebook, zgodnie z regulaminem działania tego portalu, na stronie https://www.facebook.com/policies/, opublikuje 1 post informujący o konkursie oraz 1 post finałowy ze zdjęciem, które wygra nagrodę główną.

§2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane "Uczestnikami"):

a) mające pełną zdolność do czynności prawnych
lub
b) mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działające za zgodą i wiedzą przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych;
c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na polubieniu funpage ProLine.pl na portalu społecznościowym Facebook i dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook jednego zdjęcia odpowiadającego na zadanie konkursowe określone w poście konkursowym na portalu Facebook.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Ramy czasowe Zgłoszeń konkursowych będą konkretnie określone w treści postu konkursowego, które będzie opublikowany na profilu Facebook marki ProLine. Komentarze ze zdjęciami, które zostaną przesłane po czasie wskazanym w poście nie będą brane pod uwagę.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Czasem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w trakcie jego trwania.
3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Organizator, który będzie oceniał kreatywność przesłanych prac. Kryterium wyboru najlepszej pracy będzie stanowiło także ujęcie tematu, błyskotliwość twórcy. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika. O zwycięstwie nie decyduje przypadek lub los.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na komentarz udzielony pod postem konkursowym zawierającym opis zadania konkursowego.
6. Organizator wyłoni laureata Nagrody (słuchawki Ttesports Schock 3D 7.1) po zakończeniu Konkursu w trakcie obrad, które odbędą się w dniu 21.11.2016. W trakcie tychże obrad Organizator wybierze również jednego uczestnika, który otrzyma nagrodę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w przypadku gdy zwycięzca nie odbierze nagrody, lub nie będzie uprawniony do odbioru nagrody.
7. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odpowiedzi na komentarz konkursowy o wygranej Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres konkurs@proline.pl następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) adres email, na który ma zostać dostarczona nagroda wraz z numerem telefonu.
c) podpisane oświadczenie, że Uczestnik posiada wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do tekstu lub zdjęcia, które przenosi na rzecz Organizatora w zakresie o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator podejmie tylko dwie próby dostarczenia nagrody.

§4 Nagrody

1. W konkursie przewidziano: Jeden uczestnik, który prześle najlepszą, zdaniem Organizatora prace, otrzymają 1 (słownie: jeden) słuchawki Ttesports Schock 3D 7.1
2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator przekaże nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz nadesłał kolejną najlepszą pracę pod względem kreatywności.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie na adres ProLine Sebastian Ponikowski, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi, informując Uczestnika o jej wyniku w formie listownej, na podany adres korespondencyjny.

§6 Jury

1. Organizator powoła wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu.
2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://proline.pl/?n=uwaga-konkurs-wygraj-sluchawki-ttesports-schock-3d oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu wydania nagród.
Po wydaniu nagród dane zostaną niezwłocznie usunięte.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Uczestnik przesyłając zadanie Konkursowe oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do stworzonego i przesłanego na Konkurs zdjęcia.
4. Przesyłając Zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęcia, o którym mowa w §2 ust 1c, na następujących zasadach:
a. pole eksploatacji: publikacja na Fanpage'u oraz stronie internetowej
b. okres: bezterminowo,
c. terytorium: bez ograniczeń.