Wyrok korzystny dla prowadzenia handlu wirtualnymi walutami wydał Trybunał Sprawiedliwości UE. Pochylił się on nad przypadkiem obywatela Szwecji, który miał zamiar uruchomić biznes oparty na wymienianiu pieniędzy na Bitcoin i odwrotnie

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, który można uznać za kolejny krok w kierunku redukowania prawnych niepewności związanych z wirtualną walutą Bitcoin. Wyrok został wydany w sprawie C?264/14, Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi.

Trybunał uznał, że wymiana walut tradycyjnych na walutę Bitcoin jest zwolniona z podatku VAT. Jak zwykle warto przedstawić tło sprawy, która doprowadziła do tego wyroku.

Czy Bitcoin to usługa? Czy podlega zwolnieniu?


Wspomniany wyżej Pan David Hedqvist zamierza świadczyć za usługi polegające na wymianie tradycyjnej waluty na wirtualną walutę Bitcoin i odwrotnie. Przed rozpoczęciem dokonywania takich transakcji D. Hedqvist wystąpił do komisji prawa podatkowego o wydanie interpretacji w celu ustalenia, czy powinien uiszczać podatek VAT w związku z kupnem i sprzedażą jednostek wirtualnej waluty.

Komisja uznała, że usługa zwolniona jest z podatku VAT. Niestety Skatteverket - szwedzka agencja podatkowa - złożył skargę do Högsta förvaltningsdomstolen (najwyższego sądu administracyjnego) na decyzję komisji prawa podatkowego. Urząd podniósł, że usługa Hedqvista nie może być objęta zwolnieniem z podatku przewidzianym w rozdziale 3 art. 9 ustawy o podatku VAT. D. Hedqvist twierdził z kolei, że skarga wniesiona przez Skatteverket powinna być oddalona.

Szwedzki najwyższy sąd administracyjny postanowił zwrócić się z pytaniami do TSUE. Chciał wiedzieć, czy
  1. art. 2 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że transakcje polegające na wymianie waluty wirtualnej na walutę tradycyjną i waluty tradycyjnej na walutę wirtualną, dokonywane za wynagrodzeniem uwzględnianym przez usługodawcę w obliczeniu kursu wymiany, stanowią odpłatne świadczenie usług?
  2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, czy art. 135 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że opisane powyżej transakcje wymiany są zwolnione z podatku VAT?

Trybunał zauważył, że wirtualna waluta Bitcoin nie może być uznana za rzecz, więc obrót wirtualną walutą nie jest dostawą towarów. Można natomiast uznać, że jest to świadczenie usług. Na pytanie pierwsze należy zatem odpowiedzieć, iż art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu stanowią transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty Bitcoin i odwrotnie.

Bitcoin to jakby waluta?


Rozważania nad drugim pytaniem były nieco bardziej złożone. Ostatecznie jednak Trybunał doszedł do wniosku, że art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług polegających na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty stanowią transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu. Trybunał zauważył, że różne wersje językowe dyrektywy VAT nie pozwalają stwierdzić jednoznacznie, czy przepis ten ma zastosowanie tylko do transakcji dotyczących walut tradycyjnych, czy też dotyczy on również transakcji mających związek z inną walutą.

- Transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe (...) W postępowaniu głównym bezsporne jest, że jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty "bitcoin" jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców. W konsekwencji należy dojść do wniosku, że art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT obejmuje również świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty "bitcoin" i odwrotnie - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Zajrzyj do źródła


Dla osób, które kochają prawo podatkowe lub z innego powodu chcą więcej szczegółów, zamieszczamy kopię wyroku poniżej.


[Marcin Maj]