Organy krajów UE mogą wszczynać postępowania przeciwko dostawcom usług łączności elektronicznej, którzy mają siedzibę w innym państwie UE - potwierdził to Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który wydał wyrok w sprawie dotyczącej UPC (C-475/12).

Spółka UPC z Luksemburga świadczy drogą satelitarną odpłatne usługi radiowe i telewizyjne, które są dostępne dla abonentów w innych państwach członkowskich, w tym na Węgrzech. Ponieważ abonenci zaczęli się skarżyć na działania firmy, organy węgierskie wezwały UPC do udostępnienia informacji dotyczących umowy z jednym z klientów.

Co ciekawe, UPC odmówiła przedstawienia tych informacji. Firma uznała, że skoro jej siedziba znajduje się w Luksemburgu, organy węgierskie nie mogą wszcząć wobec niej postępowania.

Władze węgierskie nie odpuściły i nałożyły na UPC grzywnę. Firma wniosła skargę do sądu. Wreszcie sąd w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék) postanowił ustalić, czy węgierskie organy są upoważnione do nadzoru nad działalnością UPC na Węgrzech. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

ETS: Organy krajowe mogą żądać informacji


W ogłoszonym wyroku Trybunał zauważył, że UPC świadczy "usługę łączności elektronicznej", a przepisy unijne zezwalają państwom członkowskim na uzależnienie świadczenia takiej usługi od spełnienia określonych warunków właściwych dla sektora łączności elektronicznej.

Trybunał uznał zatem, że organy krajowe mogą żądać od przedsiębiorstw informacji koniecznych dla oceny przestrzegania praw chroniących konsumentów. Jest to możliwe nie tylko po otrzymaniu skarg, ale także przy dochodzeniach prowadzonych z własnej inicjatywy. Państwa UE mogą wszcząć postępowanie w odniesieniu do prowadzonej na ich terytorium działalności przez dostawców usługi łączności elektronicznej mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii.

Co ciekawe, Trybunał zaznaczył, że państwa członkowskie nie mogą wymagać od firm utworzenia oddziału lub spółki zależnej na ich terytorium, ponieważ taki obowiązek byłby sprzeczny ze swobodą świadczenia usług.

Jeśli kogoś interesują szczegóły, może je znaleźć w wyroku dostępnym na stronie Curia.

[Marcin Maj]