Po trzecim kwartale 2014 r. liczba klientów indywidualnych posiadających możliwość korzystania z usług bankowych przez Internet wzrosła do 24,4 mln. W ciągu trzech miesięcy klienci podpisali 1,1 mln nowych umów - wynika z nowego raportu "Netb@nk" przygotowanego ZBP.

Możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów dostępu do bankowości stanowi dziś standard w usługach bankowych, niemniej jak wynika z danych, faktyczna skala jej wykorzystania w dalszym ciągu jest istotnie niższa. Na koniec III kwartału liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wyniosła 12,6 mln. W ciągu trzech miesięcy przybyło 350 tys. aktywnych użytkowników, a w ciągu 12 - 700 tys. Dzisiejszy użytkownik bankowości internetowej w ciągu miesiąca robi natomiast już średnio 1 przelew więcej niż przed rokiem.

Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej w 2014 roku utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Po trzecim kwartale, w odniesieniu do całkowitej liczby osób posiadających umowę bankowości internetowej, to nieco ponad 51%. Tymczasem, jak wynika z sondażu dotyczącego postrzegania bezpieczeństwa usług bankowych i metod płatności, zrealizowanego dla ZBP przez instytut TNS Polska, korzystanie z bankowości internetowej jest bezpieczne w opinii 62% klientów banków.

Rynek usług bankowych w Polsce ma wciąż bardzo duży potencjał rozwojowy. Aktywność klientów indywidualnych w zakresie wykorzystania nowoczesnych kanałów dostępu do bankowości rośnie w stabilnym tempie. W ciągu 12 ostatnich miesięcy do usług bankowości internetowej przekonało się 700 tys. osób. W naszej ocenie, kluczowymi czynnikami mogącymi decydować o skłonności do wykorzystania tego kanału są edukacja i poziom świadomości finansowej oraz rozwój infrastruktury IT. Pozytywna opinia w zakresie bezpieczeństwa bankowości internetowej w dużej mierze jest kształtowana przez doświadczenie. Najsilniejsze przekonanie w tym zakresie mają osoby do 39 roku życia oraz klienci z wyższym wykształceniem, natomiast relatywnie największy sceptycyzm obserwujemy wśród klientów banków z obszarów wiejskich. Jest to zapewne uwarunkowane gorszą jakością usług telekomunikacyjnych, stanem sieci i dostępnością internetu
- mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Podobną dynamikę tempa i kierunku zmian odnotowano w segmencie klientów biznesowych - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec września, do bankowości elektronicznej dostęp miało 2,05 mln podmiotów, o 2% więcej niż w II kwartale i blisko 9% rok do roku. W liczbach bezwzględnych oznacza to przyrosty odpowiednio o 40 i 165 tys. W odniesieniu do klientów indywidualnych, aktywność przedsiębiorców w zakresie kontaktów z bankiem przez Internet kształtuje się nieco wyżej - na poziomie blisko 60%.

Z raportu Netb@nk po trzecim kwartale 2014 r. wynika, że ogólna liczba kart płatniczych wzrosła w odniesieniu do końca poprzedniego kwartału 2014 r. o ponad 330 tys. (0,96%) i wynosi już ponad 35,5 mln. Podobnie jak obserwujemy od kilku okresów, za wzrost ogólnej liczby kart w użyciu odpowiadają karty debetowe. Ich liczba wzrosła o 380 tys. rekompensując jednocześnie niewielki spadek liczby kart kredytowych, która zmniejszyła się o 50 tys. Istotne jest jednak, że stopniowy spadek w tej kategorii widoczny jest już piąty kwartał z rzędu. W ujęciu rocznym, przybyło ogółem blisko 900 tys. kart debetowych, a z rynku zniknęło 250 tys. kart kredytowych.

W III kw. br. znacząco wzrosła zarówno ogólna liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych za pomocą kart płatniczych (o ponad 46,5 mln, 7,72%), jak i wartość dokonanych transakcji (o 4,55 mld PLN, 3,92%). W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. ogólna liczba transakcji kartami płatniczymi wzrosła o ponad 109 mln (18,84%), wartość zaś o prawie 7 mld PLN (6,14%).

Wzrost liczby transakcji realizowanych kartami płatniczymi, który obserwujemy nieprzerwanie od w ciągu całego roku to w dużym stopniu zasługa rozpowszechnienia standardu płatności zbliżeniowych. Liczba kart wykorzystujących tę technologię wzrosła w ciągu 12 miesięcy o prawie 24%. Obecnie posiada ją 69% wszystkich kart na rynku. Zjawisku bez wątpienia sprzyja rozwój infrastruktury płatniczej, gdzie w okresie rok do roku odnotowaliśmy wzrost liczby terminali akceptujących płatności zbliżeniowe rzędu 83%
- mówi Paweł Widawski, dyrektor w ZBP.

Szybkość dokonywania płatności nabiera znaczenia także dla coraz większej liczby użytkowników bankowości internetowej. W III kwartale bieżącego roku w systemie Express Elixir, którego operatorem jest KIR, rozliczonych zostało ponad 265 tys. przelewów natychmiastowych na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł. Porównując analogiczne kwartały z lat 2014 i 2013, dynamika rozliczonych komunikatów wykazała tendencję wzrostową, kształtując się na poziomie blisko 3-krotnym dla liczby transakcji i ponad 2-krotnym dla wartości obrotów.

[Łukasz Szewczyk]