Grupa Multimedia Polska 2014 rok zakończyła wzrostem przychodów do prawie 706 mln zł. Rosną także przychody z usług telewizyjnych oraz internetowych.

Rok 2014 był dla Grupy Multimedia Polska rokiem wyraźnej stabilizacji po okresie niekorzystnych zmian w bezpośrednim otoczeniu rynkowym wywołanych wprowadzeniem cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Obserwujemy nadal wysokie zainteresowanie usługami dostępu do Internetu. Segment Internetu pozostaje głównym czynnikiem wzrostu naszego biznesu
- mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Grupa Multimedia Polska wypracowała w 2014 r. 705,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 0,9% r/r. Rosnące przychody to głównie efekt wzrostu przychodów w segmencie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Negatywny wpływ na dynamikę przychodów miał spadek w segmencie telefonii. Niewielki wzrost przychodów Multimedia Polska odnotowały w segmencie telewizji. W 2014 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów pozostawała stabilna. Przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,4%, z Internetu 31,2%, z telefonii 15,5%, pozostałe źródła stanowiły 3,9%.

Na koniec 2014 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 820,1 tys. abonentów, z których 306,9 tys. korzystało z dwóch usług, a 130,2 tys. z trzech usług. Łącznie Multimedia dostarczały swoim klientom 1,60 mln usług (RGU), czyli ponad 62 tys. więcej niż na koniec 2013 r. Wzrost RGU rok do roku związany był z przejęciem spółki Teletronik w grudniu 2013 r., wprowadzeniem nowych usług telefonii mobilnej w modelu MVNO, a także ze wzrostem organicznym biznesu.

Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wzrósł i wyniósł 1,95 na koniec 2014 r. wobec 1,86 na koniec 2013 r., głównie dzięki wprowadzeniu telefonii mobilnej, większej liczbie sprzedanych usług w segmencie Internetu oraz sprzedaży nowych usług abonentom sieci Teletronik.

Średni miesięczny przychód na jednego abonenta (ARPU) wyniósł w 2014 r. 68,61 zł, co oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do 2013 r. Ze względu na trendy rynkowe polegające na łączeniu wielu usług, w tym nie tylko telekomunikacyjnych, wskaźnik ten nabiera większego znaczenia dla Grupy i w kolejnych okresach będzie podstawowym wskaźnikiem monitorowanym przez Multimedia Polska.

EBITDA i zysk netto


W 2014 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 355,6 mln zł i była na zbliżonym poziomie jak w 2013 r. Grupa utrzymuje pod ścisłą kontrolą koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji), które w 2014 r. wyniosły 368,8 mln zł (wzrost o 2,7% r/r). Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze kosztów ogólnego zarządu, co wiązało się przede wszystkim z kosztami doradztwa przy procesie IPO.

Zysk netto w 2014 r. wyniósł 51,3 mln zł wobec 70,7 mln zł w 2013 r. Istotny wpływ na osiągnięty wynik netto osiągnięty w 2013 r. miała restrukturyzacja organizacyjna Grupy. W warunkach porównywalnych zysk netto wzrósłby o ok. 10%.

Telewizja

W 2014 r. Grupa wypracowała 348,5 mln zł przychodów w segmencie telewizji, czyli o 0,5% więcej niż w 2013 r. Pozytywna zmiana jest efektem wysokiego wzrostu przychodów z telewizji cyfrowej (o 11,6% do 208,0 mln zł). Wzrost zanotowany w obszarze telewizji cyfrowej zniwelował spadki z telewizji analogowej (o 14,5% do 112,9 mln zł) i niższe przychody z kanałów Premium (o 1,5% do 27,2 mln zł).

Liczba podstawowych RGU telewizji wynosi 779 tys. (751 tys. na koniec 2013 r.), z czego 382 tys. to telewizja cyfrowa, 299 tys. to telewizja analogowa. Ponadto Grupa wykazuje 98 tys. RGU programów Premium.

W związku z wprowadzeniem produktów, takich jak VoD czy telewizja interaktywna oraz migracją klientów analogowych do segmentu cyfrowego Multimedia Polska spodziewa się wzrostu liczby klientów korzystających z usług telewizji cyfrowej, jak i przychodów z tych usług w kolejnych kwartałach.

Internet

W 2014 r., Grupa Multimedia Polska w segmencie Internetu wypracowała 220,5 mln zł przychodów, czyli o 3,6% więcej niż rok wcześniej. Wzrost to głównie efekt zwiększenia liczby RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu o 5,5% r/r do 527 tys. (w tym ok. 39,3 tys. RGU Internetu mobilnego).

Usługi głosowe

W 2014 r., przychody Grupy Multimedia Polska z usług głosowych wyniosły 109,5 mln zł, co oznacza spadek o 5,4%. Jest to trend zgodny z sytuacją na całym rynku telekomunikacyjnym. Na koniec roku Grupa miała 291,3 tys. usług głosowych, czyli o 2,3% więcej niż przed rokiem, z czego ok. 10,8 tys. to RGU usług telefonii komórkowej w modelu MVNO.

Inwestycje Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w 2014 r. 194,1 mln zł, z czego 175,5 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje, w ramach których przejęto infrastrukturę w Pucku, Ełku i Opocznie, wydano 18,1 mln zł. Pozyskane sieci obejmowały 15,6 tys. gospodarstw domowych i 5 tys. RGU. W ramach inwestycji organicznych w rozbudowę sieci Grupa sukcesywnie zwiększa udział technologii światłowodowej PON (Passive Optical Network).

[Łukasz Szewczyk]